prof. Vratislav Doubek, Ph.D.

Místnost: V403

Konzultacační hodiny

Vyučované předměty:

 • České politické myšlení ve středoevropském kontextu I a II
 • Česká politická historie I a I

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Česká politika a Rusko 1848-1914. Praha, Academia 2004. 312 s., ISBN 80-200-1286-9.
 • T. G. Masaryk a česká slovanská politika 1882-1910. Praha, Academia 1999, 200 s., ISBN: 80-200-0726-1.
 • Moderna, realisté a Die Zeit. Praha, NLN 2012, 154 s., ISBN 978-80-7422-170-5.

Edice

 • Doubek Vratislav (ed.): Cesty na východ : Češi v korespondenci M. F. Rajevského. Praha : Masarykův ústav – Archiv AV ČR, 2006. 384 s. ISBN 80-86495-39-6 Text zpracován v rámci přípravných prací projektu GA ČR č. 409/05/2535.
 • Doubek Vratislav, Kárník Zdeněk, Kučera Martin (ed.): T. G. Masaryk: Parlamentní projevy 1907–1914. Spisy T. G. Masaryka. Sv. 29. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2002. 694 s. ISBN 80-86495-11-6
 • Doubek Vratislav, Kárník Zdeněk, Kučera Martin (ed.): T. G. Masaryk Parlamentní projevy 1891–1893. Spisy T. G. Masaryka. Sv. 21. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2001. 451 s. ISBN 80-86495-10-8.
 • Doubek Vratislav, Kučera Martin (ed.): Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2001. 334 s. / ISBN 80-86495-09-4
 • Doubek, Vratislav (red): Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2000. 319 s. / Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. ISBN 80-86495-01-9
 • Doubek, Vratislav, Kautman, František (ed.): T. G. Masaryk: Rusko a Evropa III. Praha, Masarykův ústav AV ČR 1996.

Kapitoly knih

 • Doubek, Vratislav: 28. říjen v československé státotvorné tradici a jeho role ve veřejném mínění, in kolektiv autorů [Doubek, V., Kovtun, J., Pehr, M. ad.]: Křehké vítězství. 28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti 1918 – 1948. Praha : Mladá fronta, 2008, s. 49-63. ISBN 978-80-204-1913-2 (pdf)
 • Doubek, Vratislav: Masaryk et la question slave pendant la Premiére Guerre mondiale. In: Ducreux Marie-Élizabeth – Marés Antoine (edd.): Tomáš G. Masaryk – un intellectuel européen en politique : 1850-1937. Paris : Institut d’Études Slaves, 2007. S. 101-108. ISBN: 978-2-7204-0429-0, ISSN: 0079-0028
 • Doubek, Vratislav: De la question de la „petite nation“ `a „la Russie et l‘ Europe“: T.G. Masaryk. – In: Maslowski Michel, Delsol Chantal (+ col.): Histoire des idées politiques de l’Europe centrale. Paris, Presses Universitaires de France 1998. S. 432-441. ISBN-13: 978-2130490715 (pdf)

Studie

 • Doubek, Vratislav: Karel Kramář mezi národem a politickou stranou, in Bílek Jan, Velek Luboš (sest.): Karel Kramář (1860-1937) : Život a dílo, Supplementum 2, Moderní dějiny, sv.17, Praha : Ústav českých dějin FF UK (ad.), 2009, 783 s., zde s. 670-679, ISBN 978-80-86495-58-3, ISSN: 1210-6860
 • Doubek, Vratislav: Heinrich Kanner, Die Zeit a hledání identity na konci 19. století in Pavol Barát, Danka Moravčíková, Peter Porubčan (edd.): Problémy formovania európskeho občianstva. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 193 s. (zde s. 127-135) ISBN: 978-80-552-0305-8
 • Doubek, Vratislav: Poznámky ke stylu parlamentní práce T. G. Masaryka, in Masarykův sborník XIV : 2006 – 2008, Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., 2009, s. 35 – 54. ISBN 80-86495-55-2
 • Doubek, Vratislav: Všeobecné volební právo – symbol politiky či politikaření?, in Střed : Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, K urnám! : Volby a volební právo 1849-2008, 1 (červen 2009), I. Roč., s. 68 – 81. ISSN 1803-9243
 • Doubek, Vratislav: Erster Weltkrieg, tschechische Politik und die Landsleute im Osten, in Stegmann, Natali (Hrsg.): Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte : Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009, s. 111-126. ISBN 978-80-86495-53-8
 • Doubek, Vratislav: Feiertag mit Spannungen : Der 28. Oktober in der tschechoslowakischen Gesellschaft, in Horch und Guck : Zeitschrift zur kritischen Ausarbeitung der SED-Diktatur. 17 Jg, Hf. 62, prosinec 2008, s. 63-66. ISSN 1437-6164 (pdf)
 • Doubek, Vratislav: Česká politika, T. G. Masaryk a východní krajané. In Pavlincová Helena, Zouhar Jan (red.): T. G. Masaryk a česká státnost, ÚTGM, Praha, 2008, s. 96-121. ISBN 80-86142-30-2
 • Doubek, Vratislav: Kořeny a motivace východní kolonizace – srovnání státní a stranické zájmové roviny. In: Slovanské historické studie 32, Praha, Brno : Historický ústav AV ČR, 2007, s. 211-224, ISBN 978-80-7286-120-0, ISSN 0081-007X
 • Doubek, Vratislav: Státoprávní řešení české otázky u K. Kramáře a T. G. Masaryka v letech před světovou válkou. In: Pateski Mariusz; Kaleta Petr (edd.): Idea państwa w myśli politycznej przywódców czeskich i polskich w XIX i XX wieku. Opole-Praha, 2007. S. 8-30. ISBN 978-83-903671-8-7
 • Doubek Vratislav: Všenárodní a zájmové strany na půdě parlamentu. Od Říšské rady k Národnímu shromáždění. In: Němec Jan, Šůstková Markéta (eds.): III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 642-654. ISBN 978-80-902176-0
 • Doubek Vratislav: Coalition Potential of Czech Parties in the Imperial Council Comparison of the years 1907 and 1911. In: Parliaments, Estates and Representation, Vol. 26, November 2006, s. 131-146. ISSN 0260-6755 (pdf)
 • Doubek Vratislav: T. G. Masaryk a česká politická scéna v době Rakousko-Uherska. In: Dolista, Josef – Pána, Lubomír – Skořepa, Ladislav (edd.): Tomáš Garrigue Masaryk : dílo a odkaz pro naši dobu. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006, s. 51-61. ISBN 80-86708-22-5  (pdf)
 • Doubek Vratislav: Velikost Ruska a národní zájem české politiky. In: Slovanství a česká kultura 19. století : Sborník příspěvků z 25. plzeňského sympozia k problematice 19. století. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl (edd.) Praha 2006. S. 21-37. ISBN 80-86791-31-9
 • Doubek Vratislav: Česká politika a realismus sklonku 19. století. In:: Na pozvání Masarykova ústavu 2. Vratislav, Doubek; Michal, Pehr; Josef, Tomeš (red.). Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005. S. 56-70. ISBN 80-86495-32-9
 • Doubek Vratislav: Zadlužený radikál Václav Klofáč. In: Slovo a smysl : Časopis pro mezioborová bohemistická studia, 2004, roč. 1, č. 2, s. 23-32, ISSN 1214-7915 (pdf)
 • Doubek Vratislav: Die Koalitionspolitik der tschechischen Parteien im Reichsrat (1907 – 1914). In: Georgiev Jiří, Kysela Jan (ed.): Chapter from the History of Representative and Parliamentary Institutions. Collection of Contributions from the 54th Conference of the International Commission for History of Representative and Parliamentary Institutions in Prague. Prague 2004. S. 95-115.
 • Doubek Vratislav: Obraz Ruska v politice F. L. Riegra a F. Palackého (40.–70. léta). In: Navrátil Ivo (red.): F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Semily 2003. S. 54–83. ISBN 80-86254-08-9
 • Doubek Vratislav: Česká emigrace do Ruska v druhé polovině 19. století. Dobové interpretace. In: Veber Václav (red.): 150 let Slovanského sjezdu (1848). Historie a současnost. Praha, NK ČR 2002. S. 171–194. ISBN 80-7050-353-X
 • Doubek Vratislav: Slovanské koncepce a česká politika. In: Voráček Emil (red.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference konané v Praze 2.-4. března 2000. 2. díl. Praha 2001. S. 389-412. ISBN 80 -7007 -145 -1
 • Doubek Vratislav: T. G. Masaryk i universitěty v Ukrajini ta Rosiji. In: Vidňanskyj S. V. (red.): T. G. Masaryk i nova Evropa. Kyjiv 1998. S. 52-60.
 • Doubek Vratislav: Slavjanskij klub i něoslavizm T. G. Masarika. In: T. G. Masarik i Rossija. Sankt-Petěrburg, Open Society Fund 1997. S. 44-50. (pdf)
 • Doubek Vratislav: Masarykův aristokratismus. Črty k politickému profilu TGM. In: České země a Československo v Evropě 19. a 20. století. Sborník prací k 65. narozeninám Roberta Kvačka. Praha 1997. S. 111-127. ISBN 80-85268-61-2
 • Doubek Vratislav: Předválečné slovanské inspirace v politické a literární tvorbě T. G. Masaryka. — Rusko a Evropa. In: Svět literatury 12, 1996, s. 27-50.
 • Doubek Vratislav: Filosofie dějin – Rusko a Evropa III. – In: Masarykův sborník VIII. – Praha 1993. ((pdf)

Výstavy

 • Doubek, Vratislav, Kailová, Barbora: Bylo nebylo – Berounsko před listopadem 1989; koncepce, scénář a příprava výstavy pro Muzeum Českého krasu v Berouně, realizováno 13. 10.- 5. 12. 2009

Online přednášky

Přednášky pro studenty kurzů České politické myšlení a Česká politická historie z letního semestru 2020 si můžete stáhnout na odkazech níže. Přednášky jsou uloženy na externím úložišti po jednotlivých týdnech. Heslo ke všem souborům je: upol.

 • 18. března 2020 ke stažení zde
 • 25. března 2020 ke stažení zde a zde
 • 1. dubna 2020 ke stažení zde a zde
 • 8. dubna 2020 ke stažení zde a zde
 • 15. dubna 2020 ke stažení zde a zde a také zde
 • 22. dubna 2020 ke stažení zde a zde
 • 29. dubna 2020 ke stažení zde a zde
 • 6. května 2020 ke stažení zde a zde
 • 13. května 2020 ke stažení zde, zde a zde