Studium

Obecné informace o studiu

Studium na ÚPOL UK FF se dělí na tři základní typy: bakalářské, magisterské a doktorské. U bakalářského a magisterského studia je možná pouze jeho denní forma, ÚPOL tedy dálkové studium nenabízí. Bakalářský i magisterský studijní program je pak možné studovat buď v jednooborové či dvouoborové podobě v kombinaci s jiným oborem FF UK. Na ÚPOL FF UK je také možné skládat rigorózní zkoušku. (Podrobné informace o požadavcích na závěrečné zkoušky pro jednotlivé druhy studia zde.)

Doktorské studium je zaměřeno na přípravu budoucích vědeckých pracovníků a řídí se aktuálními možnostmi a badatelským zaměřením ÚPOLu, což je výrazně zohledňováno při přijímacím řízení.

Celá výuka na ÚPOLu, tj. ve všech studijních programech (bakalářském, magisterském i doktorském) je především teoretická a neklade si nároky orientovat se na praktickou přípravu. Jejím jádrem je studium teoretických a generalizujících přístupů, odborných textů (především v anglickém jazyce) a psaní seminárních prací.

V rámci výuky se studenti seznámí především s teoriemi mezinárodních vztahů, soudobou politickou filozofií, teoriemi demokracie, hlavními otázkami comparative politics, problémy nedemokratických režimů a historickým vývojem české politiky a českého politického myšlení. Řada výběrových kurzů se pak věnuje konkrétním detailnějším problémům (od středoevropské a jihoamerické politiky či soudobé zahraniční politiky USA, přes vývoj komunistického režimu v Československu, po ústavně-právní problémy ČR). Absolvent by tak měl získat široký rozhled a rozvíjet své vlastní kritické a analytické myšlení, doplněné o schopnost práce s informacemi z řady různých oborů a návyk písemného formulování vlastních tezí. Práce s cizojazyčnou literaturou, doplněná o širokou možnost studia celé řady jazyků na FF UK, pak zvyšuje jazykovou kvalifikaci studentů ÚPOL.

Díky svému zapojení do širší struktury Filozofické fakulty, může student ÚPOLu využívat i nabídky jiných kateder a ústavů. Díky tomu se ÚPOL nesnaží o zcela autonomní studijní plán a očekává, že studenti si mohou prohloubit znalosti (např. ze světových dějin, filozofie, cizích jazyků či sociologie) v rámci pravidelných kurzů jiných pracovišť.

V rámci zahraniční spolupráce pak mají studenti možnost využít jak nabídky programu ERASMUS, tak široké sítě mezifakultních a meziuniverzitních dohod, uzavřených Univerzitou Karlovou. V takovém případě záleží především na jejich samostatnosti a jazykových schopnostech.

Důležité odkazy pro studium: