Studium

Obecné informace o studiu

Ústav politologie je nedílnou součástí otevřeného a pluralitního prostředí Univerzity Karlovy. Jeho studenti tak mají možnost překračovat hranice disciplín a seznamovat se s širokým spektrem přístupů jak na Filozofické fakultě, tak na ostatních fakultách UK. Ústav nabízí vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Programy Politologie (Bc.) a Politické teorie (Mgr.) je možné studovat jednooborově nebo v rámci sdruženého studia, tj. v kombinaci s jiným oborem vyučovaným na FF UK. Míra kombinovatelnosti s ostatními programy na FF UK je v rámci českého vysokoškolského systému zcela ojedinělá, neboť umožňuje kombinovat studium politologie s několika desítkami dalších oborů.

Samotný obor politologie není na Ústavu politologie chápán úzce; studentům je poskytnut vhled do hlavních subdisciplín (politická teorie, komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů) s přesahy do dalších humanitních a společenskovědních oborů (zejména historie, sociologie a filozofie). Na všech stupních studia je výuka orientována výrazně teoreticky. Studenti jsou od prvního ročníku vedeni k osvojování konceptů, metodologií a analytických nástrojů a méně pak k pouhé znalosti faktografie. Ve výuce se obecně klade důraz na sledování a kritické hodnocení současných světových trendů ve společenských a humanitních vědách a na četbu a diskusi (zejména) zahraniční literatury. Od ostatních politologických pracovišť v ČR se ÚPOL badatelsky odlišuje svým zaměřením na politickou teorii. V rámci navazujícího magisterského programu se ústav specializuje především na porozumění výzvám, kterým čelí současné demokracie, a na problematiku nacionalismu a politických identit se zaměřením na středoevropský prostor. Tato specializace se promítá i do výzkumu a přípravy mladých vědeckých pracovníků v rámci doktorského studia, kde se klade důraz zejména na problémy současné demokracie, proměny národních a dalších politických identit, na politické myšlení a politické ideologie.

Důležité odkazy pro studium: