PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.

Místnost: V406
Email: ondrej.slacalek@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny

Vyučované předměty

 • Úvod do teorií mezinárodních vztahů (Bc.)
 • Metodologie kvalitativního výzkumu pro politology
 • Společenskovědní proseminář
 • Válka: teorie a přístupy

Oblasti specializace

 • teorie mezinárodních vztahů
 • sociální hnutí
 • politický terorismus
 • analýza diskurzu
 • problematika ideologie

Publikace

Monografie:

 • The Political Economy of Eastern Europe 30 years into the ‘Transition’, Cham: Palgrave Macmillan 2022 (editor společně s Agnes Gagyi, spoluautorství kapitoly „Czechia 30 years On: An Imperfect Oligarchy Without Emancipatory Alternative“ spolu s Danielem Šiterou a autorství Conclusion: Seven Excursions into the Ideological Landscape of Eastern Europe). (vydáno 2021) (online)
 • Proroci postutopického radikalismu. Alexandr Dugin a Hakim Bey, Praha: Vyšehrad 2018 (spoluautorství Adam Borzič a Olga Pavlova).
 • Mikrofon je naše bomba: Politika a hudební subkultury mládeže, Jan Charvát a Bob Kuřík, eds., Praha: Togga 2018 (spoluautorství úvodní a závěrečné kapitoly, autorství kapitoly o Czechteku).
 • Anarchismus. Svoboda proti moci, Praha: Vyšehrad 2006 (spoluautor Václav Tomek).

Články a studie:

 • Kolik kroků před syntézou o české krajní pravici? Politologická revue vol. 27, n. 1 (2021), s. 85-98. (online)
 • Socialismus činu proti „vlažnému blátu“, Paměť a dějiny vol. 15 no. 2 (2021), s. 20-33. (online)
 • Roma youth in Czech rap music: stereotypes, objectification and ‘triple inauthenticity’, Journal of Youth Studies vol. 23, no. 7 (2020), pp. 926-944 (spoluautorka Anna Oravcová). (online)
 • Postkoloniální střední Evropa?, Slovo a smysl vol. 17, no. 34 (2020), s. 105-130. (online)
 • Jak nepsat o rasismu, Mezinárodní vztahy vol. 55, no. 3 (2020), s. 92-100. (online)
 • The Paradoxical Czech Memory of the Habsburg Monarchy: Satisfied Helots or Crippled Citizens? Slavic Review vol. 78, no. 4 (2019), pp. 912-920. (online)
 • Setkávání na okrajových scénách Průsečíky politického a subkulturního radikalismu v polistopadovém Česku, Český lid vol. 106, no. 1, s. 107-126 (spoluautor Jan Charvát). (online)
 • The Czech Islamophobic movement: beyond ‚populism‘? Patterns of Prejudice 5/2018, pp. 479-495 (spoluautorka Eva Svobodová). (online)
 • Roviny politizace ve výzkumu hudebních subkultur mládeže, Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 5/2018, s. 781-803 (spoluautoři Bob Kuřík a Jan Charvát). (online)
 • The Leadership of the Czech Far Right 1990-2017. Intersections. East European Journal of Society and Politics, v. 4 (2018), n. 4, pp. 125-136. (online)
 • Morální panika a její kritici, Central European Journal of Politics 1/2018,, s. 4–33. (online)
 • Proti katedrovému zmoudření! Lokty, čelem, kopnutím… S. K. Neumann, anarchismus a česká inteligence na přelomu 19. a 20. století, Dějiny – teorie – kritika 2/2018, s. 203-230.
 • Freetekno jako objekt mediální pozornosti: nosnost morální paniky a reálněsocialistické analogie, Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics 1/2018,s. 92-108. (online)
 • Professionalised “civil society” vs. grassroots “uncivil society”? Socio.hu, 5/2017, http://www.socio.hu/uploads/files/2017eng_socmov/2017eng_slacalek_svobodova.pdf (spoluautorka Eva Svobodová).
 • The postcolonial hypothesis. Notes on the Czech “ Central European “ Identity, Annual of Language & Politics and Politics of Identity X (2016), pp. 27-44.
 • The Thieves of Happiness, the Thieves of Reason, Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51/2015 (3), pp. 373-379.
 • Poučení z minulosti: návod k použití (Lessons from the Past: Instructions for Use), in: Poliaková, Martina – Raška, Jakub – Smyčka Václav (eds.): Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin, Praha: FF UK 2014, pp. 84-109.
 • Tschechiens „neue Linke“: Strömungen, Menschen, Ideen, Osteuropa 5-6/2013, s. 341-353 (spoluautorka Kristina Andělová)
 • Léčba nemoci a splácení dluhu. KSČM a ÚSTR v diskurzu českého antikomunismu, Forum Historie 1/2013, s. 106-137. (online)
 • Evolucí k New Age, Dingir 2/2013, s. 42-43. (online)
 • Imploze budoucnosti, in Pehe, Jiří (ed.): Krize, nebo konec kapitalismu, Praha: Prostor 2012, s. 93-110. (online)
 • Dvě dekády nových válek. Mary Kaldorová popisuje organizované násilí nového typu, Dějiny a současnost 5/2012, s. 30-32.
 • České freetekno – pohyblivé prostory autonomie? In Kolářová, Marta (ed.): Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice, Praha: Sociologické nakladatelství 2011, s. 83-122.
 • Jsme tu juž od Kaina! Resignifikace zločinu a její limity v českém anarchismu. In: Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha: Academia 2011, s. 94-105.
 • Světový stát proti republice? Dante, Machiavelli a Wendt, In: Bíba, Jan – Znoj, Milan (eds.): Machiavelli mezi demokracií a republikanismem, Praha: Filosofia, 2011, s. 327-355.
 • Boj o národ. Obrazy Mnichova ve sporech o českou zahraniční politiku, Mezinárodní vztahy 4/2010 (ročník 45), s. 50-71.
 • The Latin American Dimension of the Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Prague: Institute of International Relations 2010, s. 297-308.
 • Latinská Amerika v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal et al.: Česká zahraniční politika v roce 2009. Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, s. 273-285.
 • Od roztržky ke sporu (spoluautoři Pavel Barša a Tereza Stöckelová). In: Bělohradský, Václav a kol.: Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus 2010, s. 195-212.
 • Obnažování moci. Nástup neoliberálního vládnutí. In: Bělohradský, Václav a kol.: Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus 2010, s. 147-162.
 • Narcismus jako jazyk české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, s. 240-260.
 • Marxismus. Wallerstein, Cox, Rosenberg a amsterodamská škola. In: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, Praha: Slon 2009, s. 83-122.
 • Postmodernismus. Ashley, Walker, Der Derian a Campbell. In: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, Praha: Slon 2009, s. 145-176.
 • Pokus o národní obrození, Mezinárodní vztahy 4/2009 (ročník 44), s. 138-147 (rubrika Diskuse).
 • Karel Kramář jako objekt výsměchu české pokrokové inteligence. In: Karel Kramář (1860–1937): Život a dílo. K vydání připravili Jan Bílek a Luboš Velek. Moderní dějiny. Suplementum 2. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v nakladatelství Historický ústav, 2009, s. 586–594.
 • Ženy v českém anarchismu na konci 19. a začátku 20. století. In: Znoj, Milan, Slačálek, Ondřej a Machát, Zbyněk (eds): Nezapomenuté historie, Brno: Doplněk 2007; s. 186-201.
 • Utopistika, meta-utopie a utopická polyfonie: o významu poznání a smyslu utopie pro radikálně emancipační politické myšlení, Politologický časopis 2/2006 (ročník XIII), s. 249-257.
 • ¡A las barricadas! Španělský anarchismus 1845-1939: Činnost a sebereflexe antisystémového hnutí v měnících se podmínkách, Politologická revue 1/2006 (ročník XII), s. 29-53.

Vystoupení na konferencích a workshopech (výběrově)

 • The Great War and its Legacies, Telciu Summer Conference, August 10th/11th, Center for the Study of Modernity and the Rural World, Telciu, Romania, příspěvek: Empire, provincial messianism and power in Czech ideology: Masaryk and Patočka on World War (co-author: Matyáš Křížkovský)
 • Czech Studies Workshop 2018, April 20th/21th, Harriman Institute, Columbia University, New York, příspěvek: Small is more than beautiful. The moral significance of proportion in the discourses of the “Meaning of the Czech history”
 • The Momentous ‘8’: Rethinking the “Philosophy of Czech History” Workshop at the Institute for Human Sciences (Vienna) – March 8th/9th, 2018, příspěvek: The changing notions of liberty and freedom in the debates on the „meaning of Czech history”
 • Civil societies and social movements in the changing democracies of Central and Eastern Europe, Center for Social Sciences, Institute of Sociology, Hungarian Academy of Science, Budapest, 11th –12th May, 2017, příspěvek: Professionalised “civil society“ vs. grassroots “uncivil society? The Czech case (co-author: Eva Svobodová)
 • Dialoguing ‚Between the Posts‘. Post-socialist and post-/decolonial perspectives on domination, hierarchy and resistance in South-Eastern Europe, British International Studies Association, Colonial/Postcolonial/Decolonial Working Group and South East Europe Working Group and Faculty of media and communication, Beograd, 22nd – 23d September 2017, příspěvek: Usages of postcolonialism: the Polish vs. the Czech case.
 • Novelties within radical right wing politics, European Solidarity Centre, Gdansk, 9th – 10th October 2017, paper: Leadership of the Czech far right 1990-2017: Changes in practical ideology?
 • Radical Left in Central and Eastern Europe. Continuities and social change, Université Libre de Bruxelles, 24th – 25th June 2016, příspěvek: The formation of a radical left-wing identity in the post-socialist Czech Republic (co-author Arnošt Novák)
 • Re-Inventing Eastern Europe, 29th – 30th January 2016, Riga, příspěvek: Escape from Eastern Europe? Czech Identity and Frames of Historical Memory
 • 40th Annual Meeting of the Society for Utopian Studies: Global Flows: Diaspora, Diversity, and Divergence in Utopia, 5th – 8th November 2015, Pittsburgh, příspěvek: Bey vs. Dugin: Step Over or Rehabilitation of the Utopia Horizon? (co-author: Olga Pavlova)
 • Keep it simple, Make it fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes, 15th – 17th July 2015, Porto, příspěvek: Czech rave: How to escape from moral panic?
 • Liberalismus, demokracie, soudobé dějiny, 7. 12. 2012, Praha (pořadatel Ústav politologie FF UK), příspěvek: Myslet vyloučení, myslet antikomunismus
 • Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách, 10. – 11. 10. 2012, Ústí nad Labem (pořadatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), příspěvek: Ja tanceval hardbass – krajní pravice objevuje taneční hudbu (spoluautorka Alena Kajanová)
 • Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume, 10. – 11. 11. 2011, Bratislava (pořadatel Sociologický ústav SAV), příspěvek: Subkulturní kapitál a subkulturní komunita
 • 5th Interpretative Policy Analysis Conference, 23. – 25. 6. 2010, Grenoble, příspěvek: Anticommunism as a Discourse of Legitimization and Delegitimization.
 • Zločin a trest v české kultuře 19. století, 25. – 27. 2. 2010, Plzeň (pořadatel Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav českých dějin FF UK ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a Archivem města Plzně), příspěvek: Anarchismus proti trestu – od romantizace zločinu k přecenění morálky.
 • IV. Kongres českých politologů, 9.-10. 9. 2009, Plzeň (pořadatel Česká společnost pro politické vědy), příspěvek: Od distance k pokusu o vyloučení: Současný český antikomunismus.
 • Philosophy and Social Science, 13. – 17. 5. 2009, Praha (pořadatel Centrum globálních studií), příspěvek: Alternative global arenas. Zapatista’s Encuentro Intergaláctico and the World Social Forum 2009 (spoluautorka Marta Kolářová).
 • Interkulturalita a teorie dějin, 3. 3. 2009, Praha (pořadatel Centrum globálních studií), příspěvek: Anarchistický primitivismus: odmítnutí dějin, nebo jejich kritická teorie?
 • Konference Filosofie a sociální vědy. Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog, 18. – 20. 11. 2008 (pořadatelé Centrum globálních studií, Oddělení morální a politické filozofie AV ČR a Katedra politologie a filosofie FF Univerzity J. A. Purkyně), příspěvek: Czechtek 2005 – Interakce hodnotové hegemonie, levice a subkultury.
 • Konference Muži října 1918, 23. – 24. 10. 2008, Praha, pořadatelé: Masarykův ústav AV ČR, Ústav českých dějin FF UK a další, příspěvek: Vrbenský, Kácha, Sauer – tři anarchističtí předáci a tři anarchistické přístupy tváří v tvář vzniku republiky.
 • Konference Konflikt v politice: variace na schmittovské téma, 11. 6. 2008, Praha, pořadatel Centrum globálních studií, příspěvek: Vyloučení jako předpoklad státu.
 • Mezinárodní vědecká konference Karel Kramář (1860-1937), 31. 10. – 2. 11. 2007, Praha, pořadatelé: Masarykův ústav AV ČR, Ústav českých dějin FF UK a další, příspěvek: Karel Kramář jako objekt výsměchu české pokrokové inteligence.
 • Konference Machiavelli a demokracie, 22. 6. 2007, pořadatel Centrum globálních studií, příspěvek: Nástup třídního času.
 • European Consortium for Political Research Joint Session of Workshops, 7. – 12. 5. 2007, Helsinki, příspěvek: The Alter-globalization Movement and Democracy in the Czech Republic (spoluautor Ondřej Císař).

Překlady

 • Noam Chomsky: Disident Západu (with Jaroslav Fiala and Blanka Charvátová), Praha: Karolinum 2014.
 • Braun, Mats: Konstruktivismus. Kratochwil a Wendt, in: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, Praha: Slon 2010, s. 123-144.
 • Elders, Fons – Chomsky, Noam – Foucault, Michel: Člověk, moc a spravedlnost, Praha: Intu 2005.