Bakalářské zkoušky od akademického roku 2016/17 (BZK)

Obecné informace o bakalářské zkoušce (BZK)

 • Bakalářská zkouška platná pro studenty, kteří začali studovat ve školním roce 2016/17 a později.
 • Bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí. Z ústní zkoušky a obhajoby bakalářské práce.
 • V rámci ústní zkoušky bude student zkoušen ze dvou otázek.
 • První otázka bude vycházet z obecného základu, který pokrývá politické teorie a teorii demokracie, komparativní politologii a dějiny české politiky a českého politického myšlení.
 • Druhá otázka bude vycházet ze specializace. V rámci specializace si student volí jeden z těchto okruhů: politické teorie a teorii demokracie, komparativní politologii a dějiny české politiky a českého politického myšlení.

Obecný základ

Politická teorie a teorie demokracie

1. Polemiky o svobodě: i) dva pojmy svobody podle Berlina a paradox pozitivní svobody, ii) republikánský koncept svobody jako nedominance, iii) marxistická kritika negativní svobody.

 • Berlin, Isaiah: Dva pojmy svobody, in Kis, J. (ed.) Současná politická filozofie.
 • Cohen, Gerald: Svoboda a peníze, in týž Iluze liberální spravedlnosti.
 • Pettit, Philip: Republicanism, str. 17-50.

2 Spor o spravedlnost: i) Rawlsovy principy spravedlnosti a jejich odůvodnění, ii) Nozickova teorie oprávnění, iii) Nepodmíněný základní příjem

 • Rawls, John: Spravedlnost jakožto ‚fairness‘, in Reflexe 13.
 • Nozick, Robert: Distribuční spravedlnost, in in Kis, J. (ed.) Současná politická filozofie.
 • Van Parijs, Philippe: Základní příjem pro všechny, in Všeobecný základní příjem.

3. Komunitaristická polemika s liberalismem: i) Sandel a nezakotvené jáství, ii) Taylor a nedorozumění v diskusi mezi liberály a komunitaristy, iii) Rawlsův politický liberalismus

 • Rawls, John: Political Liberalism, str. 3–46.
 • Sandel, Michael: Procedurální republika a nezakotvené jáství, Filosofický časopis 2/95.
 • Taylor, Charles: Nedorozumění v diskusi mezi liberály a komunitaristy, in Kis, J. (ed.) Současná politická filozofie.

4. Marxismus: i) filozofie dějin, ii) vykořisťování, iii) pojem ideologie

 • Marx, Engels: Manifest komunistické strany.
 • Fromm, Erich: Obraz člověka u Marxe, Brno 2004.

5. Max Weber: i) pojetí vědy a hodnotové neutrality, ii) pojem státu a typologie panství, iii) demokracie v masové společnosti

 • Weber, Max: Smysl hodnotové neutrality, Věda jako povolání, Politika jako povolání, Základní sociologické pojmy, in týž Weber, Metodologie, Sociologie, Politika.

6. Schumpeterova teorie demokracie i) kritika klasické demokracie, ii) kompetetivní elitismus

 • Schumpeter, J. A. Kapitalismus, socialismus, demokracie, kap. XX-XXIII.

7. Karl Popper i) falzifikační pojetí vědy a jeho aplikovatelnost, ii) koncept otevřené společnosti, iii) kritický a utopický racionalismus, iv) Popperova teorie demokracie

 • Fajkus, Břetislav: Současná filosofie a metodologie vědy, kap. 2.
 • Popper, K. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé I, kap. 9 a 10.

8. Realismus v mezinárodních vztazích i) Morgenthauův klasický realismus, ii) Kissingerův a Aronův historický realismus, iii) Waltzův neorealismus, iv) Mearsheimerův útočný realismus.

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 9-17, 27-149.

9. Liberalismus v mezinárodních vztazích i) intelektuální předpoklady, ii) podoby liberalismu, iii) koncept soft power.

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 151-198
 • Keohane, Robert: International liberalism reconsidered, in týž: Power and Governance in a Partially Globalized World, s. 39-62
 • Nye, Joseph: Soft Power, Foreign Policy, (1990), s. 153-171

10. Marxismus a marxizující přístupy v mezinárodních vztazích i) Wallersteinova světosystémová analýza, ii) britský historický materialismus, iii) gramsciánské přístupy v mezinárodních vztazích a historická sociologie Charlese Tillyho

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 223-290

11. Konstruktivismus v mezinárodních vztazích i) dekonstrukce protikladu anarchie a společenství, kultury anarchie, ii) světový stát podle Wendta

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 291-358.

Komparativní politologie

1. Vývoj komparativní politologie ve 20. století

 • Almond, G.: Political Science: The History of the Discipline. In: Goodin, R. – Klingemann, H. D.(eds.): A New Handbook of Political Science. Oxford, Oxford University Press 1996, s. 50–96.

2. Linzova typologie nedemokratických režimů

 • Linz, J. J – Stepan, A.: Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, Johns Hopkins University Press 1996. (s. 38–54)

3. Tranzitologie (představení základních typologií)

 • Dvořáková, V – Kunc, J.: O přechodech k demokracii. Praha, Slon 1994.

4. Prezidentské režimy

 • Lijphart, A.: Introduction. In: Lijphart, A. (ed.): Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, Oxford University Press 1992, s. 1–31.

5. Semiprezidencialismus (představení základních definic)

 • Elgie, R.: Semi-Presidentialism. Sub-Types and Democratic Performance. Oxford, Oxford University Press 2011, kapitoly 1. a 2.

6. Většinové a konsensuální demokracie (Lijphartovo schéma)

 • Lijphart, A.: Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in thirty-six Countries. New Haven, Yale University Press 2012.

7. Volební systémy (představení základních typů a jejich účinky)

 • Norris, P.: Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge, Cambridge University Press 2004, kapitoly 1., 2., 3.

8. Strany a stranické systémy

 • Strmiska, Maxmilián, Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír, Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy, 2005. str. 9-54.

Dějiny české politiky a českého politického myšlení

 1. Náznaky demokratizace systému. Základní parametry vývoje české politiky v éře Rakouska a Rakousko-Uherska
 2. Protirakouský odboj a vznik samostatného státu
 3. Hraniční vymezení Československa, administrativní členění a správa
 4. Budování státu, klíčové aspekty formování parlamentní demokracie ve 20. letech
 5. Krize 30. let – hospodářské, vnitro – a zahraničně politické souvislosti.
 6. Druhá republika, destrukce politického systému.
 7. Představy exilu o poválečném uspořádání ČSR; Košický vládní program; politický systém Třetí republiky; únor 1948.
 8. Proměny československého komunistického režimu v 50. a 60. letech
 9. Potlačení pražského jara; počátek normalizace; vznik opozice v 70. letech
 10. Listopad 1989 v Československu

Literatura k obecnému základu z dějin české politiky a českého politického myšlení

 • Stanislav Balík a kol., Politický systém českých zemí (1848-1989);
 • Rychlík, Jan, Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914–1992, Praha, Vyšehrad, 2012.

Specializace

Politická teorie a teorie demokracie

1. Demokracie a reprezentace: i) reprezentativní a přímá demokracie, ii) Maninův koncept volební aristokracie, iii) Urbinati a reprezentativní demokracie jako diarchie,

 • Kateb, George: The Moral Distinctiveness of Representative Democracy, Ethics 3/1981
 • Manin, Bernard: The principles of representative government, kap. 4
 • Urbinati, Nadia: Znetvořená demokracie, kap. 1.

2. Pluralistické, agregační a minimalistické teorie demokracie

 • Bobbio, Norberto: The future of democracy: a defence of the rules of the game. kap. 1.
 • Dahl, Robert: Polyarchy, Pluralism, and Scale“, in Scandinavian Political Studies, 1984/4
 • Riker, William H. Liberalism against populism: a confrontation between the theory of democracy and the theory of social choice, kap. 1.

3. Participační, deliberativní a radikální teorie demokracie

 • Mouffe, Chantal: Carl Schmitt a paradox liberální demokracie, Filosofický časopis 6/2007
 • Pateman, Carole: Participation and democratic theory, kap. 1 a 2.
 • Vargovčíková, Jana. Deliberativní demokracie: rozpravou za hranice liberální demokracie? in Demokracie v postliberální konstelaci.

4. Populismus a demokracie

 • Canovan, Margaret: Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy, Political Studies 1/1999
 • Urbinati, Nadia: Znetvořená demokracie, kap. 3.

5. Kuhnovo pojetí vědeckých revolucí i) pojem paradigmatu, ii) normální vědy, iii) vědecké revoluce

 • Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí, Oikoymenh 1997

6. Dynamika moci v mezinárodním systému podle Thúkydida a Allisona

 • Thukydides: Dějiny peloponéské války (výběr: dvě Periklovy řeči a Mélský dialog)
 • Allison, Graham: Osudová past. Spojené státy versus Čína a Thukydidovo poučení z dějin, Praha: Prostor 2018

7. Řád, reálpolitika a nacionalismus v mezinárodní politice

 • Kissinger, Henry: Umění diplomacie (kapitoly Evropský koncert, Dva revolucionáři,
 • Reálpolitika se obrací proti sobě, Politický nástroj zkázy, Blíží se smršť), Praha: Prostor 1996.
 • Bibó, István: Bída malých národů východní Evropy, in: Bibó, István: Bída malých národů východní Evropy: Vybrané spisy, Bratislava – Brno: Kalligram – Doplněk 1997

8. Versailleský mírový systém a jeho rozpad podle Kissingera

 • Kissinger, Henry: Umění diplomacie (kapitoly Nová tvář diplomacie, Dilema vítězů, Stressemann a návrat poražených a Konec iluze), Praha: Prostor 1996.

9. Koncept sekuritizace a různé přístupy k analýze bezpečnosti

 • Buzan, Bary – Waever, Ole – de Wilde, Jaap: Bezpečnost. Nový rámec pro analýzu, Brno: Centrum strategických studií 2005.

Komparativní politologie

1. Behaviorální revoluce v politické vědě (systémový model, strukturální funkcionalismus, koncept politické kultury)

 • Almond, G.: Comparative Politica Systems. In: The Journal of Politics, vol. 18, no.3 (1956), 391–409.
 • Almond, G. – Verba, S.: The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Newbury park, Sage 1989
 • Easton, D.: An Approach to the Analysis of Political Systems. In: World Politics, vol. 9, no. 3 (1957), 383–400.

2. Totalitarismus a autoritarismus (představení různých přístupů)

 • Arendt, H.: Původ totalitarismu. Praha, Oikomenh 1996.
 • Linz, J. J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, Lynne Rinner Publishers 2000.

3. Hybridní režimy (představení současné debaty o tzv. hybridních režimech a adjektivních demokraciích)

 • Levitsky, S. – Way, L.: Competitive authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

4. Tři vlny debaty o prezidencialismu (Linz, Horowitz, Tsebelis)

 • Elgie, Robert: From Linz to Tsebelis: three waves of presidential/parliamentary studies? In: Democratization, vol. 12, no. 1 (2005), 106–122.
 • Horowitz, D.: Comparing Democratic Systems. In: Journal of Democracy, vol. 1, no. 4 (1990, 73–79.
 • Linz, J. J.: Perils of Presidentialism. In: Journal of Democracy, vol. 1, no. 1 (1990), 51–69.

5. Teorie „veto-players“

 • Tsebelis, G.: Veto players: How Political Institutions Work. New York, Princeton University Press 2002.

6. Demokracie v rozdělených společnostech: konsociační demokracie vs. centripetalismus

 • Gerring, J.: A Centripetal Theory of Democratic Governance. New York, Cambridge University Press 2008.
 • Lijphart, A.: Consociotional Democracy. In: World Politics, vol. 21, no.2 (1969), 207–225.

7. Federalismus

 • Stepan, A.: Arguing Comparative Politics. Oxford, Oxford University Press 2001, kapitola 15.

8. Většinové volební systémy: výhody a nevýhody; jednokolové a dvoukolové systémy; systém alternativního hlasu.

 • Norris, P.: Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge, Cambridge University Press 2004.
 • Chytilek, Roman, Šedo, Jakub, Lebeda, Tomáš, Čaloud, Dalibor: Volební systémy, 2009. kapitola V.

9. Poměrné a smíšené volební systémy, debata o jejich účincích.

 • Norris, P.: Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge, Cambridge University Press 2004.
 • Chytilek, Roman, Šedo, Jakub, Lebeda, Tomáš, Čaloud, Dalibor: Volební systémy, 2009. kapitola VII a VIII.

10. Konceptualizace a komparativní metody v politické vědě

 • Collier, D. – Mahon, J. E.: Conceptual “Stretching“ Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis. In: The American Political Science Review, vol. 87, no. 4 (1993), 845–855.
 • Sartori, Giovanni: Concept Misformation in Comparative Politics. In: The American Political Science Review, vol. 64, no. 4 (1970), 1033–1053.
 • Donatella della Porta – Keating, Michael: Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Cambridge, Cambridge University Press 2008, 10. a 11. kapitola.

Dějiny české politiky a českého politického myšlení

1. Vznik, formování, strukturace stranického systému na českém a československém příkladu (1860-1938)

 • Maurice Duverger, Politické strany, Praha 2016 (příslušné kapitoly ke vzniku stran a strukturaci systému)
 • Jiří Malíř a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004, Brno 2005 (kap. I/1 – Jiří Malíř, I/19 – Josef Harna)

2. Programy a variace řešení středoevropského prostoru v době rozpadajícího se Rakousko-Uherska.

 • T. G. Masaryk, Nová Evropa. Stanovisko slovanské, Praha 2016

3. Národnostní otázka v ČSR; koncept čechoslovakismu; česko-německý vztah, obecná diskuse a řešení praktické politiky

 • Emanuel Rádl, Válka Čechů s Němci, Praha 1993;
 • Bartlová, Alena. Samostatnosť slovenského národa v protiklade s ideou jednotného politického národa československého. Alena Bartlová. In: Pohľady na slovenskú politiku. Geopolitika. Slovenské národné rady. Čechoslovakizmus / Bratislava: SAV, 2000 s. 584-600.

4. Ústavní vývoj let 1918-38, základní koncept a stabilita ústavních pořádků.

 • Karel Malý, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010 (příslušné kapitoly);
 • Eva Broklová, První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920, Praha 1992.

5. Zmocňovací zákony jako efektivní nástroj politiky v krizi, anebo narušení parlamentního systému?

 • Klimek, Antonín: Z politického zákulisí bojů o zmocňovací zákon roku 1933. Klimek, Antonín. In: Střední a východní Evropa v krizi 20. století: k 70. narozeninám Zdeňka Sládka / Praha: Karolinum, 1998 s. 251-261;
 • Langášek, Tomáš: Ústavní soud ČSR a zmocňovací zákony. Tomáš Langášek. In: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy, Ostrava: Key Publishing; Brno: European Society for History of Law, 2013 s. 151-163.

6. Mnichovská dohoda a její důsledky pro vnitřní a zahraniční postavení ČSR.

 • Jan Tesař, Mnichovský komplex, jeho příčiny a důsledky, Praha, Prostor 2014;
 • Jan Kuklík, Jan Němeček, Jaroslav Šebek, Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo, Praha Auditorium 2011.

7. Pojednání o mezinárodních a domácích souvislostech vzniku komunistického režimu v ČSR; srovnání s ostatními státy vznikajícího východního bloku.

 • Brown, Archie, Vzestup a pád komunismu, přel. O. Svatoň, Praha, Jota 2011.

8. Intelektuální a politické kořeny reformního myšlení 60. let v ČSSR.

 • Hoppe, J. (a kol.), „O nový československý model socialismu“. Čtyři interdisciplinární týmy při ČSAV a UK v 60. letech, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015.
 • Kusin, Vladimir, The Intelectual Origins of the Prague Spring. The Development of Reformist Ideas in Czechoslovakia 1956–1967, Cambridge, Cambridge University Press, 1971.

9. Mezinárodní a domácí souvislosti pádu komunistického režimu v ČSSR

 • Brown, Archie, Vzestup a pád komunismu, přel. O. Svatoň, Praha, Jota 2011.
 • Pullmann, M: Konec Experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha, Skriptorium 2011.

10. Vznik stranického systému v Československu a České republice po roce 1989

 • Gjuričová, A. (ed.) Rozděleni minulostí: vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha: Knihovna Václava Havla.