Uchazeč

Aktuální informace ke změně přijímacího řízení najdete zde.

 

Obecné informace o přijímacím řízení na ÚPOL FF UK

 • Obecné informace o přijímacím řízení na Filozofické fakultě UK pro akademický rok 2020/21 najdete na webu fakulty.
 • Podmínky přijímacího řízení Filozofické fakulty UK pro akademický rok 2020/2021 naleznete na webu fakulty.
 • Všechny dokumenty, které se týkají přijímacího řízení na Filozofické fakultě UK pro akademický rok 2020/2021 naleznete na webu fakulty.
 • Prominutí přijímacího řízení na jakýkoli druh studia na ÚPOL FF UK není možné.
 • Přihlášky ke studiu na Ústavu politologie jak pro bakalářský studijní program Politologie tak pro navazující magisterský program Politické teorie lze podávat až do 15. 4. 2020.
 • Den otevřených dveří se koná 11.1.2020 v hlavní budově Filozofické fakulty UK. Prezentace Ústavu politologie proběhne ve 14:00 v aule (P131).

Informace o přijímací zkoušce pro bakalářské studium

 • Obecné informace o přijímacích zkouškách pro bakalářské studium pro akademický rok 2020/21 zde.
 • Přijímací zkouška na ÚPOL FF UK je pro bakalářské studium dvoukolová, má podobu písemného testu a ústního pohovoru.
 • Test pro bakalářské studium je zaměřen na prověření uchazečova obecného přehledu a na znalosti z politologie samotné a s ní souvisejících disciplín (především pak z české a světové historie, filozofie, mezinárodních vztahů atd.).
 • Součástí přijímacího testu pro bakalářské studium je interpretace textu v anglickém jazyce.
 • Při ústní zkoušce uchazeč předkládá seznam přečtené odborné literatury.
 • Součástí ústní zkoušky je rozbor komisí vybraných dvou děl ze seznamu vlastní četby historické, filozofické a společenskovědní literatury.
 • Ukázkový text pro bakalářské přijímací zkoušky v PDF

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Tento přehled má pouze orientační charakter a nepředstavuje vyčerpávající seznam pramenů k přípravě na přijímací zkoušky. Tento seznam má zároveň naznačit, jaký druh knih očekáváme v seznamu literatury u přijímacího pohovoru v druhém kole. Zároveň rozhodně očekáváme, že uchazeč bude mít ve svém seznamu četby i další knihy mimo tento seznam.

Doporučujeme uchazečům věnovat náležitou pozornost jejich seznamu četby, protože i ten je kriteriem, které vypovídá o jeho zájmech a studijních předpokladech. Důrazně však nedoporučujeme, aby si uchazeč do seznamu z důvodu jeho vylepšení zařazoval literaturu, kterou zná pouze povrchně, zběžně či z druhé ruky (například z něčích výpisků nebo z převyprávění z nějakého úvodu do politologie a podobně), protože tuto neznalost u zkoušek snadno odhalíme.

Doporučená literatura:

 • Barša, Císař: Anarchie a řád v mezinárodních vztazích
 • Beck, Ulrich: Co je to globalizace?
 • Drulák, Petr: Teorie mezinárodních vztahů
 • Fiala, Jaroslav: Jak se zbavit Castra
 • Kaplan, Karel: Nekrvavá revoluce
 • Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918 – 1938) (I-III)
 • Kissinger, Henry: Umění diplomacie
 • Klíma, Jan: Politické strany a jejich systémy
 • Kunc, Jiří: Stranické systémy v (re)konstrukci
 • Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století (I-II)
 • Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií
 • Shapiro, Ian: Morální základy politiky
 • Swift, Adam: Politická filozofie

Informace o přijímací zkoušce pro navazující magisterské studium

 • Obecné informace o přijímacích zkouškách pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2020/21 zde.
 • Přijímací zkouška pro navazující magisterské studium je jednokolová a má podobu ústního pohovoru.
 • Ústní pohovor se skládá ze dvou částí. První částí pohovoru je rozbor dvou děl z oblasti sociálních a humanitních věd z uchazečova seznamu literatury. Nedílnou součástí seznamu literatury by také měly být knihy a/nebo články v cizích jazycích. Seznam literatury by měl být sestaven tak, aby vypovídal o zájmech a specializaci uchazeče.
 • Druhou část pohovoru bude představovat rozhovor jednak o motivaci uchazeče ke studiu na ÚPOL FF UK, jednak o dosavadním průběhu jeho studia.

Profil absolventa

Absolvent politologie získá poměrně hluboký přehled v řadě společensko-vědních oborů (novodobá česká historie, politická teorie a filozofie, komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů atd.). Z toho plyne, že možnosti uplatnění jsou poměrně široké. Lze je shrnout do několika významnějších skupin. První skupinou je školství. Absolvent politologie může působit jako středoškolský pedagog vyučující základy společenských věd a příbuzné předměty (zejména studuje-li politologii dvouoborově). Druhou skupinu představují média, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd. Další možností je státní správa. Absolventi politologie mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. V neposlední řadě se absolventi mohou po absolvování doktorského studia vydat na vědeckou dráhu.

Co by si měl rozmyslet uchazeč o studium?

 • Předně by se měl ujistit, že jeho představy o tom, co je politologie jako vědní obor, a o tom, co obnáší její studium, odpovídá skutečnosti a tomu, jak je politologie na ÚPOL FF UK chápána a vyučována.
 • Uchazeč by měl vzít také v úvahu, že v ČR je možné studovat politologii i na jiných pracovištích a že přístupy a zaměření jednotlivých kateder se mohou vzhledem k multidisciplinaritě politologie odlišovat.
 • ÚPOL FF UK je pracoviště, které zdůrazňuje teoretický přístup k politologii. To se odráží nejen v zaměření na politickou filozofii, ale i v pojetí komparativní politologie a mezinárodních vztahů. Důležitou součástí studia je také zaměření na moderní české dějiny.
 • Uchazeč by měl vzít v úvahu i to, že se od studentů politologie na ÚPOl FF UK očekává, že budou samostatně pracovat s téměř výhradně anglickou literaturou.
 • Dále by si měl rozmyslet, zda chce studovat politologii jednooborově nebo v kombinaci s nějakým jiným oborem. ÚPOL FF UK možnost kombinovat studium s jinými obory v rámci FF UK neomezuje.
 • Zároveň doporučujeme, aby si uchazeč prostudoval jednotlivé studijní programy a sylaby jednotlivých předmětů. Doporučujeme také, aby v případě nejasností nebo zájmu o další informace navštívil den otevřených dveří, který se uskuteční 11. 1. 2020.