Uchazeč

Obecné informace o přijímacím řízení na ÚPOL FF UK

Proč studovat u nás?

Celá výuka na ÚPOLu, tj. ve všech studijních programech (bakalářském, magisterském i doktorském) je především teoretická a neklade si nároky orientovat se na praktickou přípravu. Jejím jádrem je studium teoretických a generalizujících přístupů, odborných textů (především v anglickém jazyce) a psaní seminárních prací.

V rámci výuky se studenti seznámí především s teoriemi mezinárodních vztahů, soudobou politickou filozofií, teoriemi demokracie, hlavními otázkami comparative politics, problémy nedemokratických režimů a historickým vývojem české politiky a českého politického myšlení. Řada výběrových kurzů se pak věnuje konkrétním detailnějším problémům (od středoevropské a jihoamerické politiky či soudobé zahraniční politiky USA, přes vývoj komunistického režimu v Československu, po ústavně-právní problémy ČR).

Absolvent by tak měl získat široký rozhled a rozvíjet své vlastní kritické a analytické myšlení, doplněné o schopnost práce s informacemi z řady různých oborů a návyk písemného formulování vlastních tezí. Práce s cizojazyčnou literaturou, doplněná o širokou možnost studia celé řady jazyků na FF UK, pak zvyšuje jazykovou kvalifikaci studentů ÚPOL.

Díky svému zapojení do širší struktury Filozofické fakulty, může student ÚPOLu využívat i nabídky jiných kateder a ústavů. Díky tomu se ÚPOL nesnaží o zcela autonomní studijní plán a očekává, že studenti si mohou prohloubit znalosti (např. ze světových dějin, filozofie, cizích jazyků či sociologie) v rámci pravidelných kurzů jiných pracovišť.

V rámci zahraniční spolupráce pak mají studenti možnost využít jak nabídky programu ERASMUS, tak široké sítě mezifakultních a meziuniverzitních dohod, uzavřených Univerzitou Karlovou. V takovém případě záleží především na jejich samostatnosti a jazykových schopnostech.

Co by si měl rozmyslet každý uchazeč o studium na Ústavu politologie?

  • Předně by se měl ujistit, že jeho představy o tom, co je politologie jako vědní obor, a o tom, co obnáší její studium, odpovídá skutečnosti a tomu, jak je politologie na ÚPOL FF UK chápána a vyučována.
  • Uchazeč by měl vzít také v úvahu, že v ČR je možné studovat politologii i na jiných pracovištích a že přístupy a zaměření jednotlivých kateder se mohou vzhledem k multidisciplinaritě politologie odlišovat.
  • ÚPOL FF UK je pracoviště, které zdůrazňuje teoretický přístup k politologii. To se odráží nejen v zaměření na politickou filozofii, ale i v pojetí komparativní politologie a mezinárodních vztahů. Důležitou součástí studia je také zaměření na moderní české dějiny.
  • Uchazeč by měl vzít v úvahu i to, že se od studentů politologie na ÚPOL FF UK očekává, že budou samostatně pracovat s téměř výhradně anglickou literaturou.
  • Dále by si měl rozmyslet, zda chce studovat politologii jednooborově (sdružené studium) nebo v kombinaci s nějakým jiným oborem (studijním programem). ÚPOL FF UK možnost kombinovat studium s jinými obory (studijními programy) v rámci FF UK neomezuje.
  • Zároveň doporučujeme, aby si uchazeč prostudoval jednotlivé studijní plány a sylaby jednotlivých předmětů. Doporučujeme také, aby v případě nejasností nebo zájmu o další informace navštívil den otevřených dveří.