Bakalářská zkoušky od akademického roku 2020/21 (BZK)

Obecné informace o bakalářské zkoušce (BZK)

 • Bakalářská zkouška platná pro studenty, kteří začali studovat ve školním roce 2020/21 a později.
 • Bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí. Z ústní zkoušky a obhajoby bakalářské práce.
 • V rámci ústní zkoušky bude student zkoušen ze dvou otázek.
 • První otázka bude vycházet z obecného základu, který pokrývá politické teorie a teorii demokracie, politické identity a dějiny české politiky a českého politického myšlení.
 • Druhá otázka bude vycházet ze specializace. V rámci specializace si student volí jeden z těchto okruhů: politické teorie a teorii demokracie, politické identity a dějiny české politiky a českého politického myšlení. K jednomu z okruhů předloží seznam deseti položek ze seznamu literatury k minimálně pěti otázkám.
 • Studenti sdruženého studia budou v obecném základu a specializaci zkoušeni pouze z okruhů politické teorie a teorii demokracie a dějiny české politiky a českého politického myšlení.

Obecný základ

Politická teorie a teorie demokracie

1. Polemiky o svobodě: i) dva pojmy svobody podle Berlina a paradox pozitivní svobody, ii) republikánský koncept svobody jako nedominance, iii) marxistická kritika negativní svobody.

 • Berlin, Isaiah: Dva pojmy svobody, in Kis, J. (ed.) Současná politická filozofie.
 • Cohen, Gerald: Svoboda a peníze, in týž Iluze liberální spravedlnosti.
 • Pettit, Philip: Republicanism, str. 17-50.

2 Spor o spravedlnost: i) Rawlsovy principy spravedlnosti a jejich odůvodnění, ii) Nozickova teorie oprávnění, iii) Nepodmíněný základní příjem

 • Rawls, John: Spravedlnost jakožto ‚fairness‘, in Reflexe 13.
 • Nozick, Robert: Distribuční spravedlnost, in in Kis, J. (ed.) Současná politická filozofie.
 • Van Parijs, Philippe: Základní příjem pro všechny, in Všeobecný základní příjem.

3. Komunitaristická polemika s liberalismem: i) Sandel a nezakotvené jáství, ii) Taylor a nedorozumění v diskusi mezi liberály a komunitaristy, iii) Rawlsův politický liberalismus

 • Rawls, John: Political Liberalism, str. 3–46.
 • Sandel, Michael: Procedurální republika a nezakotvené jáství, Filosofický časopis 2/95.
 • Taylor, Charles: Nedorozumění v diskusi mezi liberály a komunitaristy, in Kis, J. (ed.) Současná politická filozofie.

4. Marxismus: i) filozofie dějin, ii) vykořisťování, iii) pojem ideologie

 • Marx, Engels: Manifest komunistické strany.
 • Fromm, Erich: Obraz člověka u Marxe, Brno 2004.

5. Max Weber: i) pojetí vědy a hodnotové neutrality, ii) pojem státu a typologie panství, iii) demokracie v masové společnosti

 • Weber, Max: Smysl hodnotové neutrality, Věda jako povolání, Politika jako povolání, Základní sociologické pojmy, in týž Weber, Metodologie, Sociologie, Politika.

6. Schumpeterova teorie demokracie i) kritika klasické demokracie, ii) kompetetivní elitismus

 • Schumpeter, J. A. Kapitalismus, socialismus, demokracie, kap. XX-XXIII.

7. Teorie nedemokratických režimů i) totalitarismus, ii) autoritarismus

 • Arendt, H.: Původ totalitarismu. Praha, Oikomenh 1996, kapitola 13.
 • Linz, J. J – Stepan, A.: Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, Johns Hopkins University Press 1996. (s. 38–54)

8. Realismus v mezinárodních vztazích i) Morgenthauův klasický realismus, ii) Kissingerův a Aronův historický realismus, iii) Waltzův neorealismus, iv) Mearsheimerův útočný realismus.

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 9-17, 27-149.

9. Liberalismus v mezinárodních vztazích i) intelektuální předpoklady, ii) podoby liberalismu, iii) koncept soft power.

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 151-198
 • Keohane, Robert: International liberalism reconsidered, in týž: Power and Governance in a Partially Globalized World, s. 39-62
 • Nye, Joseph: Soft Power, Foreign Policy, (1990), s. 153-171

10. Marxismus a marxizující přístupy v mezinárodních vztazích i) Wallersteinova světosystémová analýza, ii) britský historický materialismus, iii) gramsciánské přístupy v mezinárodních vztazích a historická sociologie Charlese Tillyho

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 223-290

11. Konstruktivismus v mezinárodních vztazích i) dekonstrukce protikladu anarchie a společenství, kultury anarchie, ii) světový stát podle Wendta

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2008, s. 291-358.

Politické identity

1. Centripetalismus

 • Gerring, J. – Thacker, S. C. – Moreno C.: Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry. In: American Political Science Revire, vol. 99, no. 4 (2005), s. 567-581.

2. Kolektivní identita a sociální hnutí

 • Císař, O, Navrátil, J., Vráblíková, K., Staří, noví, radikální: politicky aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí, In: Sociologický časopis 2011, Vol. 47, No. 1:137-16
 • Donatella Della Porta, Mario Diani: Social movements. An Introduction. Blackwell Publishing, 2006

3. Národ v pojetí Renana a Meineckeho

 • Renan, Ernst: Co je národ, Meinecke, Friedrich: Obecně o národu, národním státu a světoobčanství, in: Hroch, Miroslav: Pohledy na národ a nacionalismus, Praha: Karolinum, 2003, s. 24-35 a 46-53.

4. Národ, stát a práva v pojetí H. Arendt

 • Arendt, Hannah: Původ totalitarismu, Praha: Oikoymenh 1996, kapitola IX

5. Národ a nacionalismus v pojetí Andersona a Gellnera

 • Andreson, B. Představy společenství, Praha: Karolinum 2008, s. 17-52
 • Gellner, E. Nacionalismus, in Hroch, Miroslav: Pohledy na národ a nacionalismus, Praha: Karolinum, 2003, s. 403-418.

6. Střední Evropa

 • Kundera, Milan: Unesený Západ, Brno: Atlantis, 2023
 • Bibó, István, Bída malých národů východní Evropy, část 4: Deformace politické kultury ve střední a východní Evropě, in Bibó, István, Bída malých národů východní Evropy, Brno: Doplněk 1996, s. 186-198.

7. Teorie sekularizace a sekularismus

 • Jose Casanova (2006) Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective. Hedgehog Review (Nr 8 Spring/Summer 2006).
 • Detlef Pollack (2015) Varieties of Secularization Theories and Their Indispensable Core, The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, 90:1, 60-79, DOI: 10.1080/00168890.2015.1002361

8. Dynamika stranických systémů

 • Strmiska, Maxmilián, Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír, Chytilek, Roman: Politické strany moderní Evropy, 2005. str. 9-54.
 • Mair, Peter: Party system Change: Approaches and Interpretations. Oxford, Clarendon 1997.

Dějiny české politiky a českého politického myšlení

 1. Náznaky demokratizace systému. Základní parametry vývoje české politiky v éře Rakouska a Rakousko-Uherska
 2. Protirakouský odboj a vznik samostatného státu
 3. Hraniční vymezení Československa, administrativní členění a správa
 4. Budování státu, klíčové aspekty formování parlamentní demokracie ve 20. letech
 5. Krize 30. let – hospodářské, vnitro – a zahraničně politické souvislosti.
 6. Druhá republika, destrukce politického systému.
 7. Představy exilu o poválečném uspořádání ČSR; Košický vládní program; politický systém Třetí republiky; únor 1948.
 8. Proměny československého komunistického režimu v 50. a 60. letech
 9. Potlačení pražského jara; počátek normalizace; vznik opozice v 70. letech
 10. Listopad 1989 v Československu

Literatura k obecnému základu z dějin české politiky a českého politického myšlení

 • Stanislav Balík a kol., Politický systém českých zemí (1848-1989);
 • Rychlík, Jan, Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914–1992, Praha, Vyšehrad, 2012.

Specializace

Politická teorie a teorie demokracie

1. Demokracie a reprezentace: i) reprezentativní a přímá demokracie, ii) Maninův koncept volební aristokracie, iii) Urbinati a reprezentativní demokracie jako diarchie,

 • Kateb, George: The Moral Distinctiveness of Representative Democracy, Ethics 3/1981
 • Manin, Bernard: The principles of representative government, kap. 4
 • Urbinati, Nadia: Znetvořená demokracie, kap. 1.

2. Pluralistické, agregační a minimalistické teorie demokracie

 • Bobbio, Norberto: The future of democracy: a defence of the rules of the game. kap. 1.
 • Dahl, Robert: Polyarchy, Pluralism, and Scale“, in Scandinavian Political Studies, 1984/4
 • Riker, William H. Liberalism against populism: a confrontation between the theory of democracy and the theory of social choice, kap. 1.

3. Participační, deliberativní a radikální teorie demokracie

 • Mouffe, Chantal: Carl Schmitt a paradox liberální demokracie, Filosofický časopis 6/2007
 • Pateman, Carole: Participation and democratic theory, kap. 1 a 2.
 • Vargovčíková, Jana. Deliberativní demokracie: rozpravou za hranice liberální demokracie? in Demokracie v postliberální konstelaci.

4. Prezidentské a poloprezidentské systémy

 • Elgie, Robert: From Linz to Tsebelis: three waves of presidential/parliamentary studies? In: Democratization, vol. 12, no. 1 (2005), 106–122.
 • Shugart, Matthew, S.: Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns. In: French Politics, 3 (2005), 323–351)
 • Linz, J. J.: Perils of Presidentialism. In: Journal of Democracy, vol. 1, no. 1 (1990), 51–69.

5. Většinové a konsensuální demokracie (Lijphartovo schéma)

 • Lijphart, A.: Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in thirty-six Countries. New Haven, Yale University Press 2012, kapitoly 1., 2., 3.

6. Volební systémy (představení základních typů a jejich účinky)

 • Norris, P.: Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge, Cambridge University Press 2004, kapitoly 1., 2., 3.

7. Dynamika moci v mezinárodním systému podle Thúkydida a Allisona

 • Thukydides: Dějiny peloponéské války (výběr: dvě Periklovy řeči a Mélský dialog)
 • Allison, Graham: Osudová past. Spojené státy versus Čína a Thukydidovo poučení z dějin, Praha: Prostor 2018 (kapitoly 2, 3, 4 a 9)

8. Řád, reálpolitika a nacionalismus v mezinárodní politice

 • Kissinger, Henry: Umění diplomacie (kapitoly Evropský koncert, Dva revolucionáři, Reálpolitika se obrací proti sobě, Politický nástroj zkázy, Blíží se smršť), Praha: Prostor 1996.

9. Versailleský mírový systém a jeho rozpad podle Kissingera

 • Kissinger, Henry: Umění diplomacie (kapitoly Nová tvář diplomacie, Dilema vítězů, Stressemann a návrat poražených a Konec iluze), Praha: Prostor 1996.

10. Čína jako aktér mezinárodní politiky

 • Allison, Graham: Osudová past, Praha: Prostor 2018, úvod a kapitoly 1, 6 a 10.
 • Ringen, Stein: Perfektní diktatura, Praha: Academia 2018, úvod a kapitoly 1 a 2
 • Milanović, Branko: Nic než kapitalismus, Praha: Argo, kapitola 3

11. Proměny americké mezinárodněpolitické identity

 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej: Anarchie a řád v mezinárodní politice, Praha: Portál 2008, kapitola 15
 • Krastev Ivan – Holmes, Steven: Světlo, které pohaslo, Praha: Karolinum, kapitola 3.

Politické identity

1. Politická identita

 • Pavel Barša, Konstruktivismus a politika identity, AntropoWEBZIN 1-2/2006, http://www.antropoweb.cz/cs/konstruktivismus-a-politika-identity
 • Rogers Brubaker and Frederick Cooper, Beyond „Identity„, Theory and Society , Feb., 2000, Vol. 29, No. 1 (Feb., 2000), pp. 1-47

2. Nacionalismus v pojetí E. Gellnera

 • Gellner, E. Nacionalismus, Brno: CDK 2003.

3. Nacionalismus v pojetí B. Andersona

 • Andreson, B. Představy společenství, Praha: Karolinum 2008, s. 17-52 a 201-220.

4. Pan-hnutí a nacionalismus v pojetí H. Arendt

Arendt, H.: Původ totalitarismu. Praha, Oikomenh 1996, kapitola 8

5. Sekularismus, sekularizace, sekularita

 • Casanova, J., The Secular, Secularizations, Secularisms, in: Calhoun, C., Juergensmeyer, M., Van Antwerpen, J.: Rethinking Secularism, Oxford University Press 2011
 • Afred Stepha, The Multiple Secularisms of Modern Democratic and Non-Democratic Regimes in: Calhoun, C., Juergensmeyer, M., VanAntwerpen, J.: Rethinking Secularism, Oxford University Press 2011
 • Talal Asad: What might an anthropology of secularism look like?, in: Formations of the Secular, Christianity, Islam, Modernity, Stanford University Press 2003
 • Taylor, Ch., Western Secularity, in: Calhoun, C., Juergensmeyer, M., VanAntwerpen, J.: Rethinking Secularism, Oxford University Press 2011

6. Islamismus

 • Jocelyn Cesari: What is Political Islam? Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2018

7. Náboženský nacionalismus

 • Mark Juergensmeyer (2010) The global rise of religious nationalism, Australian Journal of International Affairs (www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10357711003736436)
 • Rogers Brubaker (2017) Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective, Ethnic and Racial Studies, 40:8
 • Anna Grzymala-Busse (2019) Religious Nationalism and Religious Influence.  Oxofr research encyclopedia. Oxford. doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.813

7. Rasismus očima kritických teorií

 • Fanon, Frantz: Černé kůže, bílé masky, Praha: Transit 2011, s. 46-66 a 111-132.
 • Wallerstein, Immanuel: Rasismus, nás albatros, in týž: Úpadek americké moci, Praha: Sociologické nakladatelství 2005, s. 65-90.

8. Střední Evropa, její národy a politická kultura

 • Kundera, Milan: Unesený Západ, Brno: Atlantis, 2023
 • Bibó, István, Bída malých národů východní Evropy, Bibó, István, Bída malých národů východní Evropy, Brno: Doplněk 1996, s. 165-230.
 • Szücs, Jenö: Tri historické regióny Európy, Bratislava: Kalligram, 2001.

9. Nacionalismus a identity na Balkáně

 • Bakić-Hayden, M., Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, Slavic Review , Winter, 1995, Vol. 54, No. 4
 • Carmichael, C., Brothers, Strangers and Enemies: Ethno-Nationalismand the Demise of Communist Yugoslavia, in: D. Stone, The Oxford Handbook of Postwar European History, Oxford 2012
 • Brubaker, R., Nationalism reframed. Nationhood and the national question in the New Europe, Cambridge Univesity Press 996, kapitoly1, 3, 6

10. Teorie totalitarismu v pojetí H. Arendt

 • Arendt, Hannah: Původ totalitarismu, Praha: Oikoymenh 1996, kapitola XIII.

11. Demokracie v rozdělených společnostech: konsociační demokracie vs. centripetalismus

 • Lijphart, A.: Consociotional Democracy. In: World Politics, vol. 21, no.2 (1969), 207–225.
 • Reilly, Ben: Democracy in divided societies: electoral engineering for conflict management. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, kapitoly 1. a 3.

Dějiny české politiky a českého politického myšlení

1. Vznik, formování, strukturace stranického systému na českém a československém příkladu (1860-1938)

 • Maurice Duverger, Politické strany, Praha 2016 (příslušné kapitoly ke vzniku stran a strukturaci systému)
 • Jiří Malíř a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004, Brno 2005 (kap. I/1 – Jiří Malíř, I/19 – Josef Harna)

2. Programy a variace řešení středoevropského prostoru v době rozpadajícího se Rakousko-Uherska.

 • T. G. Masaryk, Nová Evropa. Stanovisko slovanské, Praha 2016

3. Národnostní otázka v ČSR; koncept čechoslovakismu; česko-německý vztah, obecná diskuse a řešení praktické politiky

 • Emanuel Rádl, Válka Čechů s Němci, Praha 1993;
 • Bartlová, Alena. Samostatnosť slovenského národa v protiklade s ideou jednotného politického národa československého. Alena Bartlová. In: Pohľady na slovenskú politiku. Geopolitika. Slovenské národné rady. Čechoslovakizmus / Bratislava: SAV, 2000 s. 584-600.

4. Ústavní vývoj let 1918-38, základní koncept a stabilita ústavních pořádků.

 • Karel Malý, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010 (příslušné kapitoly);
 • Eva Broklová, První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920, Praha 1992.

5. Zmocňovací zákony jako efektivní nástroj politiky v krizi, anebo narušení parlamentního systému?

 • Klimek, Antonín: Z politického zákulisí bojů o zmocňovací zákon roku 1933. Klimek, Antonín. In: Střední a východní Evropa v krizi 20. století: k 70. narozeninám Zdeňka Sládka / Praha: Karolinum, 1998 s. 251-261;
 • Langášek, Tomáš: Ústavní soud ČSR a zmocňovací zákony. Tomáš Langášek. In: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy, Ostrava: Key Publishing; Brno: European Society for History of Law, 2013 s. 151-163.

6. Mnichovská dohoda a její důsledky pro vnitřní a zahraniční postavení ČSR.

 • Jan Tesař, Mnichovský komplex, jeho příčiny a důsledky, Praha, Prostor 2014;
 • Jan Kuklík, Jan Němeček, Jaroslav Šebek, Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo, Praha Auditorium 2011.

7. Pojednání o mezinárodních a domácích souvislostech vzniku komunistického režimu v ČSR; srovnání s ostatními státy vznikajícího východního bloku.

 • Brown, Archie, Vzestup a pád komunismu, přel. O. Svatoň, Praha, Jota 2011.

8. Intelektuální a politické kořeny reformního myšlení 60. let v ČSSR.

 • Hoppe, J. (a kol.), „O nový československý model socialismu“. Čtyři interdisciplinární týmy při ČSAV a UK v 60. letech, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015.
 • Kusin, Vladimir, The Intelectual Origins of the Prague Spring. The Development of Reformist Ideas in Czechoslovakia 1956–1967, Cambridge, Cambridge University Press, 1971.

9. Mezinárodní a domácí souvislosti pádu komunistického režimu v ČSSR

 • Brown, Archie, Vzestup a pád komunismu, přel. O. Svatoň, Praha, Jota 2011.
 • Pullmann, M: Konec Experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha, Skriptorium 2011.

10. Vznik stranického systému v Československu a České republice po roce 1989

 • Gjuričová, A. (ed.) Rozděleni minulostí: vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha: Knihovna Václava Havla.