Státní závěrečné zkoušky magisterské navazující do akademického roku 2015/16 (SZZK)

Obecné informace o SZZK

 • SZZK pro studenty, kteří nastoupili ke studiu nejpozději v akademickém roce 2015/16.
 • Státní závěrečná zkouška navazujícího magisterského studia oboru Politické teorie a současné dějiny má dvě části. Skládá se z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky ze dvou předmětů: jednak z předmětu Politické teorie a jednak z předmětu, který si student zvolí podle specializace svého studia, tedy buďto předmět Česká politika, nebo Mezinárodní politika.
 • V rámci zkoušky z předmětu Politická teorie bude student zkoušen ze dvou otázek, z nichž každá bude vycházet z jiného tématického okruhu.

Politické teorie

Tematický okruh A

 • Typologie nedemokratických režimů
 • Tranzitologie
 • Lijphartovy typy demokracie
 • Volební systémy: typy, debata o jejich vlivu na stranické systémy
 • Prezidentské a polo-prezidentské režimy: charakteristiky a diskuse o nich

Tematický okruh B

 • Schumpetrův kompetetivní elitismus
 • Americký pluralismus: charakteristika, předpoklady a kritéria demokratického procesu podle R. Dahla, jeho pohled na madisonovský republikanismus
 • Teorie společenské volby a iracionalita demokracie – charakteristika, cyklus v hlasování, rozdíly mezi liberalismem a populismem v pohledu na rovnost, svobodu a participaci podle Rikkera
 • Republikanismus
 • Participační demokracie
 • Deliberativní demokracie – její hlavní formulace a podoby
 • Post-strukturalistické koncepce radikální demokracie a její kritika deliberace

Tematický okruh C

 • Realismus a liberalismus
 • Marxismus a konstruktivismus
 • Stát a nestátní aktéři
 • Anarchie, konflikt a spolupráce
 • Mezinárodní kooperativní instituce
 • Mezinárodní bezpečnost

Literatura k okruhu A:

Učebnice

 • G.Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství. (SLON, Praha, 2001)
 • P.Norris: Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior (Cambridge, 2004)
 • V. Dvořáková – J.Kunc: O přechodech k demokracii. (SLON, Praha, 1994)
 • M. Novák: Jakou demokracii pro nové demokracie?(MU, Brno, 2002)
 • G. Gill: The Dynamics of Democratization : Elites, Civil Society, and the Transition Process. (Palgrave MacMillan, 2000).
 • R. Elgie: Semi-presidentialism in Europe. (Oxford, 1999).

Články a úryvky:

 • M.Duverger: Which Is the Best Electoral System?. In: A.Lijphart – B.Grofman (eds.) : Choosing an Electoral System. (Praeger, New York, 1984).
 • H.E.Chehabi – J.J.Linz: A Theory of Sultanism. A Type of Nondemocratic Rule, I., II. In: Tíž (eds.): Sultanistic Regimes (The John Hopkins University Press, Baltimore, London, 1998).
 • P.Javůrek: Prezidenti poloprezidentských systémů. In: M. Novák- M. Brunclík (eds.): Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech. (Dokořán, 2008).
 • T.Laddman: Transitions to Democracy. In: Týž: Issues and Methods in Comparative Politics. An Introduction. (Routledge, London, 2003).
 • A.Lijphart: Patterns of Democracy. (New Haven and London, 1999) Kap. 1, 2
 • A.Lijphart: Consociational Democracy. In: World Politics, Vol. 21, No. 2, January 1969.
 • J.J.Linz: Presidential or Parliamentary Democracy: Does It Make a Difference? In: J.J.Linz- A.Valenzuela (eds.): The Failure of Presidential Democracy (The John Hopkins University Press, 1994).
 • J.J.Linz: Totalitarian and Authoritarian Regimes. (Boulder, London 2000) Kap.: 1, 2, 4.
 • S.D.Roper: Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier-Presidential Regimes. In: Comparative Politics, Vol. 34, No. 3, April 2002
 • B. Reilly: Democracy in Divided Societies : Electoral Engineering for Conflict Management. (Cambridge, 2001) Kap. 1, 2., 8.

Literatura k okruhu B:

Učebnice

 • D. Held: Models of Democracy
 • F. Cunningham: Theories of Democracy, A critical introduction.
 • Znoj, Bíba, Vargovčíková. Demokracie v postliberální konstelaci.
 • Články a kapitoly z knih
 • J. Schumpeter: Kapitalismus, socialismus a demokracie (kap. XX – XXIII)
 • R. Dahl: Procedural Democracy
 • R. Dahl: A Preface to Democratic Theory, (kap I – III)
 • S. Benhabib: Towards a Deliberative Model of Democratic Legitimacy
 • W. Riker: Liberalism against Populism (kap. I)
 • J. Habermas: Tři normativní modely demokracie
 • C. Lefort: Otázka demokracie, in Plav 3/2013
 • C. Pateman: Participation and Democratic Theory (kap. I – II)
 • Ch. Mouffe: Democratic Paradox (kap. I, IV a Conclusion)
 • J. Cohen: Deliberation and Democratic Legitimacy
 • A. Norval: Averzivní demokracie, (kap I)
 • A. Gutmann: Why Deliberative Democracy?, (kap. I – II)
 • J. Rawls: Political Liberalism (Lecture VI)

Literatura k okruhu C:

Učebnice

 • Barša Pavel, Císař Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice. Praha, Portál 2008.
 • Drulák Petr, Kratochvíl Petr (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Portál, Praha 2009.
 • Sorensen Georg: Stát a mezinárodní vztahy. Praha, Portál 2005.

Články a úryvky

 • Buzan Barry, Waever Ole, de Wilde Jaap: Bezpečost: Nový rámec pro analýzu. Brno, Ústav strategických studií 2005 (s. 61-188).
 • Carr, E. H.: The Twenty Years‘ Crisis. Palgrave Macmillan 2001 (první dvě kapitoly).
 • Císař Ondřej. Transnacionální politické sítě. Jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. Brno MPÚ, 2004.
 • Clive Archer: International Organizations. London, Routledge 2007.
 • Eichler Jan: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha, Portál 2009.
 • Hasenclever Andreas, Mayer Peter, Rittberger Volker: Teorie mezinárodních režimů. Brno, Centrum strategických studií 2005.
 • Keohane Robert O., Joseph Nye: Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston, Little and Brown 1977.
 • Morgenthau Hans J.: Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. New York, Alfred A. Knopf 1978. (kapitoly o principech politického realismu a o diplomacii)
 • Nye Joseph: Soft Power, in: Stephen Chan, Cerwyn Moore (eds.): Theories of international relations II. London SAGE 2006.
 • Waltz Kenneth: Theory of International Politics. New York, McGraw-Hill 1979.
 • Wendt Alexander: Social Theory of International Politics. Cambridge, Cambridge University Press 1999.
 • Wendt Alexander: Why a world state is inevitable. in: European Journal of International Relations 4/2003, s. 491-542.
 • Wallerstein Immanuel: Úpadek americké moci. Praha, Slon 2005.
 • Wallerstein Immanuel: The World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, Duke University Press 2004.
 • Wolfers Arnold: „National Security“ as an Ambiguous Symbol, in: Political Science Quarterly 4/1952, s. 481-502.

Česká politika

Témata

 • Třetí republika (1945-48)
 • Únor 1948 a zakladatelské období nového politického systému/režimu
 • Pokus o reformu státního socialismu v 60. letech
 • Normalizace v 70.-80. létech a opoziční proudy
 • Rok 1989 a tranzice
 • Formování demokratického politického systému na počátku 90. let; rozpad Československa
 • Vývoj politického a stranického systému ČR od rozpadu Československa do současnosti

Literatura:

 • Kaplan, K.. Pravda o Československu v letech 1945-1948. Praha 1990.
 • Kaplan, K.. Pět kapitol o Únoru. Brno 1997.
 • Linz, J.. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, London 2000.
 • Blaive, M.. Promarněná příležitost : Československo a rok 1956. Praha 2001.
 • Rákosník, J.. Sovětizaci sociálního státu : lidově demokratický režim a sociální práva občanů v ČSR 1945-60. Praha 2010.
 • Kaplan, K.. Kořeny československé reformy 1968 I., II. Brno 2000, 2002.
 • Hoppe, J.. Opozice 68 : sociální demokracie, KAN a K231 v období Pražského jara. Praha 2009.
 • Otáhal, M.. Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989. Praha 2012.
 • Pullmann, M. Konec experimentu : přestavba a pád komunismu v Československu. Praha 2011.
 • Suk, J.. Labyrintem revoluce : aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Praha 2003.
 • Rychlík, J.. Rozdělení Československa 1989-1992. Praha 2012 (příp. Rozpad Československa, Bratislava 2002)
 • Linz, J.; Stepan, A.. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, London 1996.
 • Kunc, J.. Stranické systémy v re/konstrukci. Praha 2000.
 • Kitschelt, H.; Mansfeldova, Z.; Markowski, R.; Tóka, G.. Post-Communist Party System : Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge 1999.
 • Roberts, A. Demythologising the Czech Opposition Agreement. Europe-Asia Studies. Vol. 55, No. 8 (2003), pp. 1273-1303.
 • Hanley, S.. The New Right in the New Europe : Czech Transformation and Right-Wing Politics 1989-2006. London 2008.
 • Polášek, M.; Novotný, V.; Perottino, M. a kolektiv. Mezi masovou a kartelovou stranou: možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000-2010. Praha 2012.

Mezinárodní politika

Témata

 • Sovětizace a komunizace středovýchodní Evropy po světové válce
 • Sovětský blok a studená válka (50. a 60. léta)
 • Reformní pokusy a krize v zemích sovětského bloku (1953, 1956, 1968, 1980)
 • Sovětský blok v období détente
 • Gorbačov, perestrojka a proměnny sovětského bloku
 • Zhroucení komunistických režimů ve středovýchodní Evropě
 • Rozvoj demokracie a europeizace ve středovýchodní Evropě

Literatura:

 • J. Vykoukal, B. Litera, M. Tejchman: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000
 • P. Luňák: Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997
 • V. Nálevka, Studená válka, Praha 2003
 • J. L. Gaddis.: We now know : Rethinking cold war history. (Oxford, 1998).
 • V. Randall and R. Theobald: Political Change and Underdevelopment : A Critical Introduction to Third World politics. (Houndmills : Macmillan, 1998).