Státní závěrečné zkoušky magisterské navazující od akademického roku 2020/21 (SZZK)

Obecné informace o státní závěrečné zkoušce (SSZK)

 • SZZK pro studenty, kteří začali studovat ve akademickém roce 2020/21 a později
 • SZZK se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a samotného zkoušení.
 • Studenti samostatného studia skládají zkoušku ze všech tří okruhů (Politické teorie, Teorie demokracie a Politické identity). Studenti budou odpovídat vždy na dvě otázky, z nichž každá bude vycházet z jiného okruhu.
 • Studenti sdruženého studia skládají zkoušku pouze ze dvou okruhů (Politické teorie a Politické identity). Studenti budou odpovídat na dvě otázky, z nichž každá bude vycházet z jiného okruhu.

Politické teorie

 1. Polemiky o svobodě: negativní, pozitivní a republikánská svoboda
 2. Liberalismus: základní pojmy, směry a teoretici
 3. Komunitaristická kritika liberalismu: základní pojmy a představitelé (přednost práva před dobrem, neutralita práva, spravedlnost a společné dobro)
 4. Teorie ideologie: od marxismu po poststrukturalismus

Doporučená literatura:

 • I. Shapiro: Morální základy politiky.
 • Leopold, David. Marxism and Ideology: From Marx to Althusser, in Freeden et.al. The Oxford Handbook of Political Ideologies, s. 20-37.
 • M. Sandel: Spravedlnost: Co je správné dělat.
 • M. Znoj: Republikanismus mezi negativním republikanismem a demokratickým populismem, in: Znoj,Bíba akol.:Machiavelli mezi republikanismem a demokracií.
 • Norval, Aletta J. Poststructuralist Conceptions of Ideology, in Freeden et.al. The Oxford Handbook of Political Ideologies, s. 155-174.
 • Q. Skinner: Idea negativní svobody, in: Znoj,Bíba akol.: Machiavelli mezi republikanismem a demokracií.

Teorie demokracie

 1. Co je demokracie a demokratická subjektivita? Perfekcionismus vs. proceduralismus
 2. Demokracie a deliberace? Deliberativní demokracie a její kritici epistémická a radikální demokracie
 3. Co je lid? Demokratické vs. populistické, plebiscitární a plebejské pojetí lidu
 4. Demokracie a reprezentace?
 5. Prezidentské a poloprezidenstké režimy
 6. Demokracie v rozdělených společnostech: konsociační demokracie a centripetalismus
 7. Volební systémy a debata o jejich účincích

Doporučená literatura:

 • Alvarez, Mike (et al): Classifying Political Regimes. Studies in Comparative International Development, Summer 1996, vol. 31, no. 2, s. 3-36.
 • Elgie, Robert: From Linz to Tsebelis: three waves of presidential/parliamentary studies? In: Democratization, Vol. 12, No. 1 (2005), 106–122.
 • Elgie, Robert: Semi-Presidentialism. Sub-Types and Democratic Performance. Oxford, Oxford University Press 2011 (kap. 1 a 2).
 • Estlund, David. Democratic Authority. Princeton University Press, kap. 1.
 • Gerring, John (et al): Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry. In: The American Political Science Review, Vol. 99, No. 4 (2005), 567–581.
 • Lijphart, Arend: Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries Second edition. New Haven: Yale University Press, 2012.
 • Linz, Juan J – Stepan, Alfred: Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, USA: Johns Hopkins University Press,1996. (s. 38–54).
 • Norris, Pippa: Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge, Cambridge University Press 2004. (kap. 1–5).
 • Norval, Aletta J. Averzivní demokracie. Karolinum 2016.
 • Saward, Michael. The Representative Claim. In. Contemporary Political Theory, 2006, 5, (297–318).
 • Urbinati, Nadia. Znetvořená demokracie. Karolinum 2018. Znoj, Bíba, Vargovčíková. Demokracie v postliberální konstelaci. Karolinum 2014.

Politické identity

 1. Vznik národa v teoriích nacionalismu
 2. Občanský a etnický národ
 3. Nacionalismus a rasismus
 4. Náboženství mezi kulturalizací a fundamentalismem
 5. Náboženství a národní identita

Doporučená literatura:

 • Adrian Hastings, The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion, and Nationalism Wiles Lectures, Cambridge University Press 1996, kap. 1.
 • Anderson, B. (2008). Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismů. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 17-62.
 • Barša, Pavel a Max Strmiska (1999). Národní stát a etnický konflikt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 19-45.
 • Brubaker, R. (1998). Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism. In: J. Hall. The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, pp. 272-306.
 • Etienne Balibar, Racism and Nationalism, in E. Balibar, I. Wallerstein: Race, Nation, Class. Ambiguous Identities, Verso, New York, London, s. 37- 68.
 • Gellner, Ernst: Nationalism as a product of industrial society, in: Nationalism. Oxford Readers, ibid, s. 52-69.
 • H. Arendt, Rasové myšlení před rasismem, in: Původ totalitarismu I-III, Oikoymenh, Praha 1996, s. 245-277, Kontinentální imperialismus: pan-hnutí, ibid., s. 324-358.
 • Hobsbawm, Eric: Národy a nacionalismus od roku 1780: Program, mýtus, realita, Brno: CDK 2000, s. 7-46.
 • Hroch, Miroslav: From National Movement to the Fully-formed Nation: The Nation-building Process in Europe, in: Mapping the Nation, Balakrishnan, G. (ed.), Verso, New York 1996, s. 78-97.
 • M. Foucault, Přednáška 28. Ledna 1976, in: Je třeba bránit společnost, Filosofia, Praha 2005, s. 71-86.
 • Olivier Roy, Holy Ignorance. When Religion and Culture Part Ways, Oxford University Press 2013, kap. 4.