prof. Pavel Barša, Ph.D.

Místnost: V406

Konzultacační hodiny

Oblasti specializace:
 • Sociální a politická teorie

Publikace

Monografie a kapitoly v monografiích

 • (2016): Je Islám slučitelný s demokracií?. In: Arnason, Johann P. – Hanyš, Milan (eds.): Mezi náboženstvím a politikou, Toga, 2016.
 • (2015): Cesty k emancipaci. Vyd. 1. Praha : Academia, 2015. (XXI. století; sv. 34). 270 s.
 • (2015): Doslov k českému vydání. In: Sand, Šlomo (ed.): Jak byl vynalezen židovský národ. Praha: Rybka Publishers, s. 415–436.
 • (2011): Orientálcova vzpoura. Praha: Dokořán.
 • (2011): Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo, 2011.
 • (2011): Politická teorie nových sociálních hnutí. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011.
 • (2010): Život s nepřítelem. Schmittovská úvaha nad jedním masakrem. In: V. Bělohradský, M. Škabraha a kol.: Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci. Praha: GRIMMUS, 2010, 173 –194.
 • (2009): Konec domýšlivosti. Amerika mezi hegemonií a zadržováním. Doslov ke knize Ian Shapiro: Politika zadržování: staronová strategie proti světovému terorismu. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 155–162.
 • (2009): Encyklopedie mezinárodních vztahů (spoluautor, eds. Drulák, P.–Kratochvíl, P.). Praha: Portál, 2009.
 • Barša, Pavel a kol. (2009): Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: SLON (Předmluva, 9–10, Úvod: Pět dilemat společenské vědy, 13–29, závěr: Expert, nebo aktér?, 178–185).
 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej (2008): Anarchie a řád ve světové politice. Praha: Portál.
 • (2008): Konstruktivismus a politika identity. Odpověď Tomáši Hirtovi a Markovi Jakoubkovi. Editoři: Jakoubek, M., Budilová, L.; In: Romové a Cikáni – neznámí a známí. 1. vyd.. Plzeň: Leda, s. 208-243.
 • (2008): Sources of Civic Solidarity: Rethinking of Neo-Tocquevillean Political Theory. In: Trust and Transitions. Social Capital in a Changing World. 1. vyd., Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 123-156.
 • (2007): Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Praha: Filosofia.
 • Barša, Pavel – Baršová, Andrea (2005): Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Masarykova univerzita, MPÚ, 2005.
 • Barša, Pavel – Fulka, Josef (2005): Michel Foucault. Politika a estetika. Praha: Dokořán.
 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej (2004): Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK.
 • (2003): Hodina Impéria. Současná zahraniční politika USA. Brno: Masarykova Univerzita, 2003; také na http://www.policy.hu/barsa/hodina_imperia.pdf.
 • (2002): Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi poststrukturalismem a psychoanalýzou. Praha: SLON.
 • (2001): Západ a islamismus. Střet civilizací nebo dialog kultur?. Brno: CDK.
 • (2001): Imanence a sociální pouto. Brno: CDK.
 • Barša, Pavel – Strmiska, Maximilián (1999): Národní stát a etnický konflikt. Brno: CDK.
 • (1999): Politická teorie multikulturalismu. Brno: CDK.
 • (2001): Ethnocultural Justice in East European States and the Case of the Czech Roma. In: Kymlicka, Will – Opalski, Magda (eds.): Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe, 243-258. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • (2000): Nacionalismus nebo integrace? Emancipace českých Romů a její historické paralely. In: Dančák, B., Fiala, P. (eds.): Národnostní politika v postkomunistických zemích, 306-313. Brno: MPÚ, Masarykova Univerzita.
 • (1998): Občanská neposlušnost v současné politické teorii. Rawls, Dworkin, Arendtová, Habermas. In: Fiala, P. (ed.). Politický extremismus a radikalismus v České republice, 45-71. Brno: Masarykova univerzita.
 • (1997): Křesťanský personalismus proti liberalismu a totalitarismu. In: Fiala, P. (ed.): Křesťanské alternativy v politice, 13-47. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
 • (1997): Společenská kritika jako interpretace. O politickém myšlení Michaela Walzera. In: Sborník prací Filosofické fakulty brněnské univerzity. Řada politologická, 1, 43-54.

Články

 • Baršová Andrea; Barša, P. (2016) Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců. In: Sociální studia, Vol 2, Iss 1 (2016); Masaryk University, Faculty of Social Studies, 2016.
 • (2015): Světový řád na rozcestí: Americká debata. Mezinárodní vztahy, Vol. 50, No. 2, 65-77.
 • (2013): Odpověď na recenzi Hany Kubátové. Sociologický časopis, 5/2013, 841-844.
 • (2013): „Můj budapešťský taglit“. Biograf. In: Časopis pro kvalitativní výzkum, 58/2013, 77-80.
 • (2009): Izraelská akce v Gaze a my. In: Mezinárodní politika, 2/2009, 31–33.
 • (2007): Mezi anarchií a hierarchií. Republikánský koncept svetového rádu a jeho neokonzervativní alternativa. Mezinárodní vztahy, 2007/4, 73–82.
 • Barša, Pavel – Baršová, Andrea (2006): Mezi asimilací a multikulturalismem. Mezinárodní politika, 5/2006, 7–9.
 • Barša, Pavel – Baršová, Andrea (2006): Česká republika jako přistěhovalecká země. Policy paper ÚMV, 2/2006, 1–10.
 • (2005): Waging War in the Name of Human Rights? Fourteen Theses about Humanitarian InterventionPerspectives. No. 24 (Summer 2005), 5–20.
 • (2000): Romanies at the crossroads. The dilemma of contemporary Romany politics and some historical parallels. Central European Political Studies Review. 1, Vol. II (Spring 2000).
 • (2000): The Limits of the Nation-State or Deconstructing the Anarchy / Community Dichotomy of Modern Politics. Perspectives, No.14, 2000, 5–26.
 • (1999):Konfliktní studia. Úvod do discipliny. Politologický časopis, 2/1999, 250–265.
 • (1999): Teorie performativního rodu Judith Butlerové. Filosofický časopis, 5/1999, 301–320.
 • (1998): Liberalismus, komunitarismus a politika derridovské výstřednosti. Politologický časopis, 3/1998, 296–311.
 • (1998): Soužití Čechů s Romy a teorie integrace. Politologický časopis. 3/1998, 284–295.
 • Barša, Pavel – Císař, Ondřej (1998): Spravedlnost v rozdělení, nebo v uznání? Politologický časopis. 2/1998, 176–189.
 • (1997): Dobro, právo a moc u Paula Ricoeura. Filosofický časopis. 6/1997, 1045–1073.
 • (1997): Etika zvířat a životního prostředí. Politologický časopis. 4/1997, 363–379.
 • (1997): Soumrak osvícenství? Francouzský pohled na posilování role náboženství v současné politice. Politologický časopis. 3/1997, 280–288.
 • Barša, Pavel – Strmiska, M. (1997): Čítanka modernej európskej sociálnej politiky. OS. No. 3, 74–75. Bratislava: 7/1997.
 • Barša, Pavel – Strmiska, M. (1997): História nešťastnej země. OS. No. 2, 77–79. Bratislava: 7/1997.
 • (1997): Krvavý zrod národů: případ Jugoslávie. Politologická revue. 1/1997, 88–107.
 • Barša, Pavel – Strmiska, M. (1997): Horror extremi. K pojetí antisystémových stran a extremismu. Politologický časopis, 1/1997, 83–86.
 • (1997): Esenciální ženství a teorie společenské smlouvy. Kritika liberalismu v díle Carole Patemanové. Politologický časopis, 1/1997, 39–54.
 • Barša, Pavel – Strmiska, M. (1997): Boží pomsta za osvícenskou pýchu. Proglas. VIII, 2/1997, 42–44.
 • Barša, Pavel – Baršová, Andrea (1997): Les relations germano-tcheque entre le passé et le futur. Diagonales Est / Ouest. No. 46 1–2/1997), 11–12.
 • (1996): Conflit ethnique et choix rationnel. Quelques éléments d´analyse. Revue M. S. 28–36. Paris: 8–9/1996.
 • (1996): Dilemata moderního člověka ve filosofii Charlese Taylora. Politologický časopis. 4/1996, 337–354.
 • (1996): Krize amerického liberalismu a volání po politice ctností. Politologický časopis. 3/1996, 266–282.
 • (1996): Brát práva vážně. Liberalismus podle Ronalda Dworkina. Filosofický časopis. 2/1996, 291–305.
 • (1996): Multikulturalismus a politická teorie. Politologický časopis. 2/1996, 163–177.
 • (1996): Huntingtonova diagnóza. Islám jako nový obraz Nepřítele? Nový Orient. 2/1996, 41–45.
 • (1996): O libertarianismu Roberta Nozicka. Filosofický časopis. 6/1996, 990–1002.
 • (1995): Teorie spravedlnosti Johna Rawlse. Politologický časopis. 4/1995, 339–351.
 • (1995): Tři knihy o islámském fundamentalismu. Religio. 3/1995 (Vol. III), 200–205.
 • (1995): Individualismus a komunitarismus. Americké diskuse o liberalismu a hodnotě společenství. Politologický časopis. 3/1995, 192–206.
 • (1995): Tři liberalismy v současné angloamerické filosofii. Reflexe. 13/1995, 1–18.
 • (1991): Když premiérovi vyjde kniha. Proglas. 3–4/1991, 159–161.
 • (1991): Nad poslední knihou A. Hirschmana. Přítomnost. 10/1991, 22–23.
 • (1991): Jakou demokracii pro Československo. Přítomnost. 7/1991, 3.
 • (1991): Jeden stát dvou národů (v západní Evropě). Přítomnost. 6/1991, 14–15.

Recenze a recenzní eseje

 • (1998): Sociologie práva. Systémově teoretický přístup k modernímu právu. Recenze na knihu Jiřího Přibáně. Sociologický časopis. 1/1998,  99–102.
 • (1998): Šok z ekologie. Recenze na knihu Jana Kellera. Politologický časopis. 1/1998, 80–83.
 • Barša, Pavel – Bureš, Jiří (1992): Zbavovat myšlení moru. R.O.K.. 2/1992, 29–32.

Publicistika

 • Komunismus tu v určité podobě zůstává, neosvobodili jsme se z něj. ČRo Plus. Pro a proti. P. Barša, R. Kučera. 2. 9. 2016.
 • Češi, Židé a etnický nacionalismus. Lidové noviny, Orientace/Studovna, s. VII/23, 6. 8. 2016.
 • Situace v Sýrii. Komentář / Rozhovor. Horizont ČT24, 1. 5. 2016.
 • Džihádismus z islámu sice vychází, ale není jeho hlavní příčinouČRo Plus. Pro a proti. P. Barša, R. Hodkovský, 24. 3. 2016.
 • Libyjská armáda osvobozuje Benghází. Komentář / Rozhovor. Horizont ČT24, 26. 2. 2016.
 • V Sýrii začne platit příměří. Komentář/Rozhovor. Horizont ČT24, 26. 2. 2016.
 • Pět let po pádu Hosního Mubaraka. Poučení z arabské katastrofy. Právo, Salon, 11. 2.2016, s. 3, 5.
 • Návrat války s terorem. Právo,Salon, 10. 12. 2015, s. 3–6.
 • Holokaust podle Timothyho Snydera. Lidové noviny, Orientace, 5. 12. 2015, s. 22/IV.
 • Holokaust mezi Hitlerem a Stalinem. Lidové noviny, Orientace, 10.10. 2015, s. 22/IV.
 • Být uvnitř i vně. A2, č. 21/2015.
 • Návrat (geo)politiky. Právo, Salon,15. 1. 2015, s. 3–5.
 • Multikulturalismus by se měl odvrhnout, tvrdí europoslanec. DVTV, 9.1. 2015.
 • O xenofobii a selhání levice. Právo, Salon, 18. 12. 2014, s. 3.
 • Za konflikt v Gaze je více odpovědný Izrael. Rozhovor pro Českou pozici s Přemyslem HoudouČeská pozice. Informace pro svobodné lidi, 6. 9. 2014.
 • Od Sarajeva k Osvětimi. Lidové noviny, Orientace, 9. 8. 2014, s. VII/25.
 • Válčení jako sedavé zaměstnání. A2. Kulturní čtrnáctideník, 2014/18 s. 18.
 • Válka s Islámským státem, A2. Kulturní čtrnáctideník, 2014/23, s. 28.
 • Hledání sdílené pamětiBiograf (60) 2014, 12 odst.
 • Arabský Střední východ v bodu nula? A2larm, 22. 7. 2014.
 • Lenin, Wilson, Masaryk, Hašek. Lidové noviny, Orientace, 28. 6. 2014, s. 22/II.
 • Jak přemostit tu velkou propast. Lidové noviny, Orientace, 10. 5. 2014, s. 30/X.
 • Spor o Krym. Rozhovor s Martinem Veselovským, ČT – ČT24, Události, komentáře, 7. 3. 2014.
 • Hyenismus, Heroismus a pravda. Lidové noviny (Orientace), 16. 11. 2013, s. 26
 • Česká televize – ČT 24, komentář k imigrační politice EU, 4. 10. 2013.
 • Les Roms a la croisée des chemins. Mouvements. No.18 (novembre / décembre 2001), s. 138-142.
 • Po smrti „člověka“ smrt „ženy“. Úvod do foucaultovského feminismu. Aluze. č. 2, s. 90-96. Olomouc: 1998.
 • Co-existence of Czechs and Romanies in the Light of the Integration Theory. HCA Roma Section, Newsletter. No.4 (June 1998).