Doktorské studium

 

Vstupní požadavky na uchazeče

  • Podmínkou pro přijetí na studium je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole.
  • U přijímacího řízení seznámí uchazeč komisi se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí a event. se svou publikační činností v oboru.
  • Projekt musí zapadat do vypsaných tematických okruhů a musí mít alespoň dvě části. V první bude dostatečně hluboce vyloženo vlastní téma disertace, výzkumné otázky a struktura práce. Druhá část bude věnována dosavadní výsledkům výzkumu daného tématu a bude v něm náležitě rozebraná odborná literatura, kterou uchazeč načetl.
  • Při zkoušce musí prokázat znalosti z politické teorie, české politiky a mezinárodních vztahů. Podstatnou částí zkoušky je pohovor nad projektem budoucí doktorské disertace, který uchazeč předloží.
  • Podmínkou je rovněž znalost anglického jazyka, která může být vyzkoušena u pohovoru.

Okruhy témat doktorských projektů

Projekty doktorského studia by měly zapadat do uvedených tematických okruhů, proto je vhodné, aby projekt disertace konzultoval uchazeč s případným školitelem.

  • Otázky politického řádu a demokracie
  • Občanská společnost a sociální hnutí
  • Komparace politických, stranických a volebních systémů
  • Historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické působnosti politických idejí

Kontaktní osobou pro uchazeče o studium je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Studijní plány doktorského studia

Doktorské studium na Filozofické fakultě je založeno na individuálním studijním plánu, který připraví školitel podle schváleného modelu kreditního systému doktorského studia politologie s přihlédnutím k projektu disertace podle vzorového plánu doktorského studia.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu politologie je teoreticky a metodologicky vzdělaný odborník schopný aplikovat tyto poznatky při analýze, stejně tak je schopen kriticky zhodnotit různé možnosti analýzy a volit odpovídající metody výzkumu. Je schopen dále rozvíjet své poznatky a podílet se na přípravě i zpracování grantových mezinárodních projektů. Získává rovněž schopnost pracovat v týmu a zapojit se do multidisciplinárních projektů. Stejně tak je schopen zpracovávat analýzy trendů současného vývoje s ohledem na historické kořeny a kulturní specifika aktérů.