Doktorské studium

Agendu doktorského studia na Filozofické fakultě spravuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK). Na jejich webu najdete veškeré informace o doktorském studiu na fakultě, návody na práci s individuálním studijním programem, jeho zadáváním a upravením v SIS, informace ohledně stipendií atd.

Okruhy témat doktorských projektů

Projekty doktorského studia by měly zapadat do uvedených tematických okruhů.

  • Otázky politického řádu a demokracie
  • Občanská společnost a sociální hnutí
  • Komparace politických, stranických a volebních systémů
  • Historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické působnosti politických idejí

Kontaktní osobou pro doktorské studium je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Studijní plány doktorského studia

Doktorské studium na Filozofické fakultě je založeno na individuálním studijním plánu, který připraví školitel podle schváleného modelu kreditního systému doktorského studia politologie s přihlédnutím k projektu disertace podle vzorového plánu doktorského studia.