Státní závěrečné zkoušky magisterské navazující od akademického roku 2016/17 (SZZK)

Obecné informace o státní závěrečné zkoušce (SSZK)

 • SZZK pro studenty, kteří začali studovat ve akademickém roce 2016/17 a později.
 • SZZK se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a samotného zkoušení.
 • V každém ze dvou okruhů („Politická teorie, teorie demokracie, komparativní politologie“ a „Česká a světová politika“) student bude zkoušen z jedné otázky.

Politická teorie a teorie demokracie

Politická teorie

 1. Polemiky o svobodě: negativní, pozitivní a republikánská svoboda
 2. Liberalismus: základní pojmy, směry a teoretici
 3. Komunitaristická kritika liberalismu: základní pojmy a představitelé (přednost práva před dobrem, neutralita práva, spravedlnost a společné dobro).
 4. Teorie ideologie: od marxismu po poststrukturalismus.

Doporučená literatura:

 • I. Shapiro: Morální základy politiky
 • Leopold, David. Marxism and Ideology: From Marx to Althusser, in Freeden et.al. The Oxford Handbook of Political Ideologies, s. 20-37.
 • M. Sandel: Spravedlnost: Co je správné dělat.
 • M. Znoj: Republikanismus mezi negativním republikanismem a demokratickým populismem, in: Znoj,Bíba akol.: Machiavelli mezi republikanismem a demokracií.
 • Norval, Aletta J. Poststructuralist Conceptions of Ideology, in Freeden et.al. The Oxford Handbook of Political Ideologies, s. 155-174.
 • Q. Skinner: Idea negativní svobody, in: Znoj,Bíba akol.: Machiavelli mezi republikanismem a demokracií.

Teorie demokracie

 1. Co je demokracie a demokratická subjektivita? Perfekcionismus vs. proceduralismus.
 2. Demokracie a deliberace? Deliberativní demokracie a její kritici epistémická a radikální demokracie.
 3. Co je lid? Demokratické vs. populistické, plebiscitární a plebejské pojetí lidu.
 4. Demokracie a reprezentace?

Doporučená literatura:

 • Estlund, David. Democratic Authority. Princeton University Press, kap. 1.
 • Norval, Aletta J. Averzivní demokracie. Karolinum 2016.
 • Saward, Michael. The Representative Claim. In. Contemporary Political Theory, 2006, 5, (297–318).
 • Urbinati, Nadia. Representative Democracy: Principles and Genealogy. University of Chicago Press 2008, kap. 1.
 • Urbinati, Nadia. Znetvořená demokracie. Karolinum 2018.
 • Znoj, Bíba, Vargovčíková. Demokracie v postliberální konstelaci. Karolinum 2014.

Komparativní politologie

 1. Vývoj komparativní politologie ve dvacátém století: starý institucionalismus, behavioralismus, nový institucionalismus, „druhá vědecká revoluce“
 2. Teorie nedemokratických režimů
 3. Prezidentské a poloprezidenstké režimy
 4. Demokracie v rozdělených společnostech: konsociační demokracie a centripetalismus
 5. Volební systémy a debata o jejich účincích

Doporučená literatura:

 • Elgie, Robert: From Linz to Tsebelis: three waves of presidential/parliamentary studies? In: Democratization, Vol. 12, No. 1 (2005), 106–122.
 • Elgie, Robert: Semi-Presidentialism. Sub-Types and Democratic Performance. Oxford, Oxford University Press 2011 (kap. 1 a 2)
 • Gerring, John (et al): Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry. In: The American Political Science Review, Vol. 99, No. 4 (2005), 567–581.
 • Lijphart, Arend: Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries Second edition. New Haven: Yale University Press, 2012. (s. 1-47)
 • Linz, Juan J – Stepan, Alfred: Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore, USA: Johns Hopkins University Press,1996. (s. 38–54)
 • Linz, Juan J.: Totalitarian and Authoritarian Regimes. London, Lynne Rienner Publishers, Inc. 2000. (kap. 2, 4)
 • Munck, Geraldo L.: The Past and Present of Comparative Politics. In: Munck, Gerardo L. Snyder, Richard (eds.): Passion, Craft, and Method in Comparative Politics. Baltimore, Johns Hopkins University Press 2007.
 • Norris, Pippa: Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge, Cambridge University Press 2004. (kap. 1–5)

Česká a světová politika

Česká politika

 1. Reflexe revoluce v českém politickém myšlení. Zlomové fáze vývoje a jejich dopady na proměny politického myšlení.
 2. Čechoslovakismus a proměny česko-slovenského vztahu
 3. Občanská práva a kolektivní zájem. Individualismus a kolektivismus v českém politickém myšlení– liberální a socialistické koncepce
 4. Role intelektuálních elit v ČPM
 5. Střední Evropa v ČPM, státoprávní projekty, koncepce, vztahy
 6. Národ a nacionalismus v českém politickém myšlení

Doporučená literatura:

 • Balázs Trencsényi, Michal Kopeček: A history of modern political thought in East Central Europe. Volume 1: Negotiating modernity in the „longh nineteenth century“. Oxford 2016. (odd. IV, kap. 10-11)
 • Bradley John F. N., Czech Nationalism in the Nineteenth Century, Boulder 1984.
 • Holý Ladislav, Malý český člověk a velký český národ, Praha 2010
 • Kopeček Michal, Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960, Praha 2009.
 • Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005. (kap. VIII., XIV.)
 • Loewenstein Bedřich, Občanská společnosti a její krize. Eseje historické a filosofické. Brno 2015.
 • Mervart Jan, Kultura v karanténě, Praha 2015.
 • Rádl Emanuel, Válka Čechů s Němci, Praha 1993.
 • Rychlík Jan, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha 2015.

Světová politika

 1. Realistické pohledy na mezinárodní řád
 2. Marxismus a historická sociologie při popisu dějin mezinárodního řádu
 3. Liberální a konstruktivistické pohledy na mezinárodní politiku
 4. Schmittova genealogie světového řádu
 5. Vznik národa a nacionalismu
 6. Občanský a etnický národ a teorie nacionalismu
 7. Clausewitzova klasická teorie války a Schmittova rekonstrukce pojmu partyzán
 8. Debaty o „nových válkách“ a „válkách čtvrté generace“

Doporučená literatura

 • Anderson, B. (2008). Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismů. Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 17-62.
 • Barša, Pavel a Císař, Ondřej: Anarchie a řád ve světové politice, Praha: Portál 2005.
 • Barša, Pavel a Max Strmiska (1999). Národní stát a etnický konflikt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 19-45.
 • Brubaker, R. (1998). Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism. In: J. Hall. The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, Cambridge, New York, Melbourne:Cambridge University Press, pp. 272-306.
 • Clausewitz, Carl von: O válce, Praha: Academia 2008, s. 23-38 a 529-560
 • Hammes, Thomas X. (2005) War evolves into the fourth generation, Contemporary Security Policy, 26:2, 189-221.
 • Hobsbawm, Eric: Národy a nacionalismus od roku 1780: Program, mýtus, realita, Brno: CDK 2000, s. 7-46.
 • Kaldor, Mary 2013: In Defence of New Wars. Stability, 2(1): 4, pp. 1-16.
 • Kalyvas, Stathis: „New“ and „Old“ Civil Wars: A Valid Distinction? World Politics, Vol. 54, No. 1 (Oct., 2001), pp. 99-118.
 • Keegan, John: Historie válečnictví. Praha, Plzeň: Beta-Dobrovský, Ševčík, 2004, s. 13-76.
 • Schmitt, Carl: Teorie partyzána, Praha: Oikomenh 2008.
 • Schmitt, Carl: The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum. New York: Telos Press Publishing 2006.