Přijímací řízení do doktorského studia

 • Obecné informace o přijímacím řízení do doktorského studia naleznete na webu fakulty.
 • Studijní program doktorského studia na Ústavu politologie Filozofické fakulty je společný s Fakultou sociálních věd.

Informace o uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studijního programu politologie je teoreticky a metodologicky vzdělaný odborník schopný aplikovat tyto poznatky při analýze, stejně tak je schopen kriticky zhodnotit různé možnosti analýzy a volit odpovídající metody výzkumu. Je schopen dále rozvíjet své poznatky a podílet se na přípravě i zpracování grantových mezinárodních projektů. Získává rovněž schopnost pracovat v týmu a zapojit se do multidisciplinárních projektů. Stejně tak je schopen zpracovávat analýzy trendů současného vývoje s ohledem na historické kořeny a kulturní specifika aktérů.

Vstupní požadavky na uchazeče

 • Podmínkou pro přijetí na studium je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole.
 • U přijímacího řízení seznámí uchazeč komisi se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí a event. se svou publikační činností v oboru.
 • Projekt musí zapadat do vypsaných tematických okruhů a musí mít alespoň dvě části. V první bude dostatečně hluboce vyloženo vlastní téma disertace, výzkumné otázky a struktura práce. Druhá část bude věnována dosavadní výsledkům výzkumu daného tématu a bude v něm náležitě rozebraná odborná literatura, kterou uchazeč načetl.
 • Při zkoušce musí prokázat znalosti z politické teorie, české politiky a mezinárodních vztahů. Podstatnou částí zkoušky je pohovor nad projektem budoucí doktorské disertace, který uchazeč předloží.
 • Podmínkou je rovněž znalost anglického jazyka, která může být vyzkoušena u pohovoru.

Obsah a předmět přijímací zkoušky

První část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 30 bodů):

V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými jako prioritními pro daný akademický rok.

Kritéria hodnocení:

 • jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 23–30 bodů;
 • jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 15–22 bodů;
 • slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 7–14 bodů;
 • naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–6 bodů.

K ústní části jsou pozváni všichni uchazeči, kteří v první části získají alespoň 15 bodů.

Druhá (ústní) část (max. 30 bodů):

 1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů
 2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–10 bodů

Doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce

 • Otázky demokracie a politického řádu
 • Občanská společnost a sociální hnutí
 • Komparace politických, stranických a volebních systémů
 • Historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické působnosti politických idejí

Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (FSV UK). Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou na FF UK. Kontaktní osobou je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

 • Vzorový plán doktorského studia
 • Podmínky přijetí

  Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).