Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Studijní program Politické teorie

Profil absolventa

Absolvent politologie získá poměrně hluboký přehled v řadě společensko-vědních oborů (novodobá česká historie, politická teorie a filozofie, komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů atd.). Z toho plyne, že možnosti uplatnění jsou poměrně široké. Lze je shrnout do několika významnějších skupin. První skupinou je školství. Absolvent politologie může působit jako středoškolský pedagog vyučující základy společenských věd a příbuzné předměty (zejména studuje-li politologii dvouoborově). Druhou skupinu představují média, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd. Další možností je státní správa. Absolventi politologie mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. V neposlední řadě se absolventi mohou po absolvování doktorského studia vydat na vědeckou dráhu.

Obecné informace o přijímacím řízení

 • Obecné informace o přijímacích zkouškách pro magisterské studium najdete na webu fakulty.
 • Informace o navazujícím magisterském studijním programu Politické teorie najdete také na webu fakulty.
 • Forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • Počet přijatých v minulém akademickém roce: 30
 • Počet přihlášených v minulém akademickém roce: 30
 • Předpokládaný počet přijímaných: 40
 • Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
 • Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška pro navazující magisterské studium je jednokolová a má podobu ústního pohovoru, který se skládá ze tří částí:

 1. debata o dosavadním průběhu studia (max. 10 bodů)
 2. debata o motivaci k dalšímu studiu politologie obecně a na FF UK zvlášť (max. 10 bodů)
 3. rozbor dvou děl z uchazečova seznamu odborné politologické literatury, případně jiných společenskovědních textů (max. 80 bodů)

V 1. části zkoušky uchazeč představí své předcházející studium, jeho spojitost se studiem programu politické teorie, představí svou (dokončenou či rozpracovanou) bakalářskou práci a zodpoví otázky komise ohledně uchazečova předcházejícího studia.

Požadavky ke zkoušce

Uchazeč odevzdá u zkoušky vlastní seznam prostudované společenskovědní a historické literatury. Ústav politologie nezveřejňuje žádný seznam doporučené literatury k přijímací zkoušce, protože jeho obsah, kvalita a šíře svědčí nejenom o dosavadním studiu uchazeče, ale i o jeho motivaci k dalšímu studiu. Seznam literatury by měl být sestaven tak, aby vypovídal o zájmech a specializaci uchazeče.

Přihláška

Přihlášky ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS).