Přijímací řízení do bakalářského studia

Studijní program Politologie

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti v teoriích mezinárodních vztahů, v soudobé politické filozofii, teoriích demokracie, hlavních otázkách comparative politics či nedemokratických režimech a důkladně se seznámí s historickým vývojem české politiky a českého politického myšlení. Díky řadě volitelných předmětů získá přehled o konkrétních politických problémech různých regionů a o dalších otázkách politických věd, dále o problémech středoevropské politiky, politické sociologii, o dějinách mezinárodních vztahů či o problematice mezinárodních organizací. Stejně tak se může detailně orientovat v otázkách českého politického systému a ústavního práva. Během studia je striktně veden k četbě anglických textů, k rozvoji schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat neortodoxní pohledy na společenské problémy, často velmi odlišné od hegemonního diskurzu. Vzhledem k velkému množství písemných prací v průběhu studia získá absolvent pravidelný návyk formulovat své postoje na různě rozsáhlém prostoru. Možnosti uplatnění absolventů jsou poměrně široké – např. ve školství, v oblasti médií, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd.; ve státní sféře mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. Ústav se však primárně věnuje přípravě teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných profesích.

Absolventi se mohou uplatnit například v těchto oblastech:

 • státní správa a samospráva (ministerstva, krajská zastupitelstva apod.),
 • politické strany,
 • média (analytické i redaktorské pozice),
 • mezinárodní organizace,
 • neziskové organizace,
 • výzkumné organizace a další instituce zabývající se politickými a společenskými analýzami.

Je to naše snaha seznamovat studenty a studentky s aktuálními poznatky světové politické vědy. Naši studenti čtou od prvního ročníku odborné texty převážně v anglickém jazyce, neučíme podle skript, snažíme se zprostředkovávat vědecké poznatky z globální politologie.

Mgr. Martin Štefek, Ph.D., ředitel Ústavu politologie FF UK

Obecné informace k přijímacímu řízení

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je dvoukolová, má podobu písemného testu a ústního pohovoru:

1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

(doba trvání: 40 minut):

 1. test obecných studijních předpokladů (max. 15 bodů)
  Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje společný test obecných studijních předpokladů, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.
 2. všeobecný kulturní a geografický rozhled (max. 15 bodů)
 3. otázky z politických dějin a současných politických reálií – českých i světových (max. 20 bodů)

2. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

 1. motivace ke studiu (max. 10 bodů)
  kritéria hodnocení motivace: přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů; částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně vysvětlená a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů; nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů
 2. rozbor komisí vybraných dvou děl ze seznamu vlastní četby historické, filozofické a společensko-vědní literatury, který uchazeč předkládá u ústní zkoušky (max. 40 bodů)

U zkoušky se hodnotí schopnost kritického čtení odborných textů, zájem o kulturně-politické dění a historický přehled.

Další požadavky k ústní zkoušce

U ústní zkoušky uchazeč odevzdává vlastní seznam prostudované společenskovědní a humanitní odborné literatury, na jehož základě bude zkoušen; na seznamu uchazeč uvede své jméno. Kvalita vlastního seznamu, množství a charakter společenskovědní a humanitní odborné literatury jsou komisí taktéž hodnoceny.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů). Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více. Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných. Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

 • Barša, Císař: Anarchie a řád v mezinárodních vztazích
 • Beck, Ulrich: Co je to globalizace?
 • Drulák, Petr: Teorie mezinárodních vztahů
 • Fiala, Jaroslav: Jak se zbavit Castra
 • Kaplan, Karel: Nekrvavá revoluce
 • Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918 – 1938) (I-III)
 • Kissinger, Henry: Umění diplomacie
 • Klíma, Jan: Politické strany a jejich systémy
 • Kunc, Jiří: Stranické systémy v (re)konstrukci
 • Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století (I-II)
 • Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií
 • Shapiro, Ian: Morální základy politiky
 • Swift, Adam: Politická filozofie

Tento přehled má pouze orientační charakter a nepředstavuje vyčerpávající seznam pramenů k přípravě na přijímací zkoušky. Tento seznam má zároveň naznačit, jaký druh knih očekáváme v seznamu literatury předkládaném u přijímacího pohovoru v druhém kole. Zároveň rozhodně očekáváme, že uchazeč bude mít ve svém seznamu četby i další knihy mimo tento seznam.

Doporučujeme uchazečům věnovat náležitou pozornost jejich seznamu četby, protože i ten je kritériem, které vypovídá o jejich zájmech a studijních předpokladech. Důrazně však nedoporučujeme, aby si uchazeč do seznamu z důvodu jeho vylepšení zařazoval literaturu, kterou zná pouze povrchně, zběžně či z druhé ruky (například z něčích výpisků nebo z převyprávění z nějakého úvodu do politologie a podobně), protože tuto neznalost u zkoušek snadno odhalíme.

Modelový test

 1. Modelový test obecných studijních předpokladů
 2. Modelový test všeobecného kulturního a geografického rozhledu a otázky z politických dějin a současných politických reálií

Přihláška

Přihlášky ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS).

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Nedoporučujeme podávat přihlášku z mobilního telefonu.