Přijímací řízení do bakalářského studia

Studijní program Politologie

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti v teoriích mezinárodních vztahů, v soudobé politické filozofii, teoriích demokracie, hlavních otázkách comparative politics či nedemokratických režimech a důkladně se seznámí s historickým vývojem české politiky a českého politického myšlení. Díky řadě volitelných předmětů získá přehled o konkrétních politických problémech různých regionů a o dalších otázkách politických věd, dále o problémech středoevropské politiky, politické sociologii, o dějinách mezinárodních vztahů či o problematice mezinárodních organizací. Stejně tak se může detailně orientovat v otázkách českého politického systému a ústavního práva. Během studia je striktně veden k četbě anglických textů, k rozvoji schopnosti kriticky uvažovat, diskutovat a zaujímat neortodoxní pohledy na společenské problémy, často velmi odlišné od hegemonního diskurzu. Vzhledem k velkému množství písemných prací v průběhu studia získá absolvent pravidelný návyk formulovat své postoje na různě rozsáhlém prostoru. Možnosti uplatnění absolventů jsou poměrně široké – např. ve školství, v oblasti médií, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, političtí analytici atd.; ve státní sféře mohou najít uplatnění v různých institucích státní a veřejné správy, v politických stranách, neziskových organizacích atd. Ústav se však primárně věnuje přípravě teoreticky vzdělaných a kriticky myslících lidí, nikoli konkrétních „expertů“ v daných profesích.

Obecné informace k přijímacímu řízení

 • Obecné informace o přijímacích zkouškách pro bakalářské studium najdete na webu fakulty.
 • Informace o bakalářském studijním programu Politologie najdete také na webu fakulty.
 • Forma a typ studia: prezenční bakalářské
 • Počet přijatých v minulém akademickém roce: 51
 • Počet přihlášených v minulém akademickém roce: 111
 • Předpokládaný počet přijímaných: 50
 • Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
 • Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je dvoukolová, má podobu písemného testu a ústního pohovoru:

 1. kolo – písemná část (doba trvání: 40 minut)
  • test z angličtiny na úrovni B1 (max. 20 bodů); vzorový test najdete na webu Jazykového centra Filozofické fakulty, které test připravuje
  • všeobecný kulturní a geografický rozhled (max. 15 bodů); vzorový test si můžete stáhnout zde (zahrnuje i následující bod)
  • otázky z politických dějin a současných politických reálií – českých i světových (max. 15 bodů); vzorový test si můžete stáhnout zde (zahrnuje i předchozí bod)
 2. kolo – ústní část
  • motivace ke studiu (max. 10 bodů)
  • rozbor komisí vybraných dvou děl ze seznamu vlastní četby historické, filozofické a společenskovědní literatury, který uchazeč předkládá u ústní zkoušky (max. 40 bodů)

U zkoušky se hodnotí schopnost kritického čtení odborných textů, zájem o kulturně-politické dění a historický přehled.

Kritéria hodnocení motivace u přijímací zkoušky:

 • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 10–7 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–3 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 2–0 bodů

Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.

Další požadavky a informace ke zkoušce:

 • U ústní zkoušky uchazeč odevzdává vlastní seznam prostudované společenskovědní a humanitní odborné literatury, na jehož základě bude zkoušen. Kvalita vlastního seznamu, množství a charakter společenskovědní a humanitní odborné literatury jsou komisí taktéž hodnoceny.
 • Test pro bakalářské studium je zaměřen na prověření uchazečova obecného přehledu a na znalosti z politologie samotné a s ní souvisejících disciplín (především pak z české a světové historie, filozofie, mezinárodních vztahů atd.).
 • Součástí přijímacího testu pro bakalářské studium je interpretace textu v anglickém jazyce.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

 • Barša, Císař: Anarchie a řád v mezinárodních vztazích
 • Beck, Ulrich: Co je to globalizace?
 • Drulák, Petr: Teorie mezinárodních vztahů
 • Fiala, Jaroslav: Jak se zbavit Castra
 • Kaplan, Karel: Nekrvavá revoluce
 • Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918 – 1938) (I-III)
 • Kissinger, Henry: Umění diplomacie
 • Klíma, Jan: Politické strany a jejich systémy
 • Kunc, Jiří: Stranické systémy v (re)konstrukci
 • Nálevka, Vladimír: Světová politika ve 20. století (I-II)
 • Říchová, Blanka: Přehled moderních politologických teorií
 • Shapiro, Ian: Morální základy politiky
 • Swift, Adam: Politická filozofie

Tento přehled má pouze orientační charakter a nepředstavuje vyčerpávající seznam pramenů k přípravě na přijímací zkoušky. Tento seznam má zároveň naznačit, jaký druh knih očekáváme v seznamu literatury předkládaném u přijímacího pohovoru v druhém kole. Zároveň rozhodně očekáváme, že uchazeč bude mít ve svém seznamu četby i další knihy mimo tento seznam.

Doporučujeme uchazečům věnovat náležitou pozornost jejich seznamu četby, protože i ten je kritériem, které vypovídá o jejich zájmech a studijních předpokladech. Důrazně však nedoporučujeme, aby si uchazeč do seznamu z důvodu jeho vylepšení zařazoval literaturu, kterou zná pouze povrchně, zběžně či z druhé ruky (například z něčích výpisků nebo z převyprávění z nějakého úvodu do politologie a podobně), protože tuto neznalost u zkoušek snadno odhalíme.

Přihláška

Přihlášky ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS).