Časopis Soudobé dějiny publikoval preprint článku Radka Bubna a Martina Štefka „Konceptuální labyrinty. Kolik pojetí totalitarismu znáš, tolikrát jsi revizionistou?“

Časopis Soudobé dějiny publikoval preprint článku PhDr. Radka Bubna, Ph.D. a Mgr. Martina Štefka, Ph.D. „Konceptuální labyrinty. Kolik pojetí totalitarismu znáš, tolikrát jsi revizionistou?“ 

V tištěné podobě vyjde článek během léta. V souvislosti s tímto článkem zveřejnil časopis Call for Papers na tematické číslo, které se bude problematice revizionismu věnovat. 

Anotace: 

Předkládaný článek přináší vhled do intelektuálních dějin teorií totalitarismu a v návaznosti na toto historické pojednání novým způsobem pojímá konflikt mezi proponenty různých pojetí totalitarismu a takzvanými revizionisty. Text se snaží o přehledné shrnutí velmi nepřehledných a na obou stranách velmi různorodých debat a sporů. Autoři se zabývají intelektuálními, společenskými a politickými zdroji teorií a nabízí jejich periodizaci ve dvou vlnách. Současně ukazují na fakt, že slovo „totalitarismus“ je často to jediné, co představitele velmi nesourodé tradice spojuje. Autoři tuto nesourodost vidí v různých akademických i neakademických žánrech, ve vztahu teorie a empirických referentů či v metodologických statusech a způsobech konceptualizací totalitarismu (vztah mezi pojmem, akademickým konceptem/empirickým typem/ideálním typem a teorií). Vysvětleny jsou aspekty „vzestupů a pádů“ popularity teorií se speciálním důrazem na některé debaty, které se zejména ve středoevropské akademii objevily v nedávné době. Autoři tvrdí, že k opětovnému zájmu o totalitarismus přispívá tzv. nový revizionismus, jehož představitelé se staví do opozice vůči vágně definovaným (či zcela nedefinovaným) teoriím totalitarismu. Tento spor, jenž je patrný zejména v nedávných diskusích o komunistické minulosti, autoři článku považují za nedorozumění a poukazují na dva základní problémy: Polemika se často vede s vágně definovaným pojetím totalitarismu, které je nezřídka zaměňováno za „perspektivu shora“. Vyložená je též pozice, kdy se představitelé tzv. nového revizionismu snaží odmítat teorie totalitarismu argumenty, které je paradoxně potvrzují. Článek ukazuje, že příkopy mezi jednotlivými teoretiky totalitarismu byly mnohem hlubší, než mezi „novými revizionisty“ a „totalitáři“.