Vstup do budov fakulty

Od pondělí 31. 5. mohou do budov fakulty vstoupit jen studenti a zaměstnanci, kteří splňují jednu z následujících čtyř možností

  • nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních 7 dnech proveden v rámci testovacích kapacit Univerzity Karlovy nebo jakýmkoliv poskytovatelem zdravotních služeb. Je možné se prokázat testem z jiné organizace (např. zaměstnání), za podmínky, že je odběr proveden certifikovaným antigenním testem a na potvrzení je razítko, které garantuje, že test proběhl za účasti pověřené osoby dohlížející na správnost testu. Laické samotesty nejsou akceptovatelné.
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení (k dispozici na vrátnici nebo čestné prohlášení);
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo:
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka od aplikace dávky očkovací látky a odevzdají čestné prohlášení.
    • v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení.

Testování na Albertově

Testování v rámci Univerzity Karlovy je možné na Albertově v odběrovém centru UK ve Studničkově ulici. Testování je možné pouze po předchozí rezervaci. Rezervaci je možné vytvořit skrze rezervační systém na stránce https://testovani.cuni.cz/. Po provedení rezervace si, prosím, vyplňte a vytiskněte toto potvrzení. Pokud nemáte možnost tisku, potvrzení bude možné vyplnit i fyzicky v testovacím centru před samotným testem. Pro účely rezervace a potvrzení se číslem zaměstnance rozumí číslo průkazu ISIC. Odběrové centrum na Albertově bude v provozu denně, v pracovní dny 7.00–17.00 a o víkendech 9.00–16.00.