PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.

 

Ústav politologie FF UK
Místnost č. 4009

ondrej.slacalek@ff.cuni.cz

Konzultace

Vyučované předměty
 • Úvod do teorií mezinárodních vztahů (Bc.)
 • Metodologie kvalitativního výzkumu pro politology
 • Společenskovědní proseminář
 • Válka: teorie a přístupy

Sylaby

Diplomní seminář
Teorie mezinárodních vztahů, sociální hnutí a analýza ideologie
Oblasti specializace
 • teorie mezinárodních vztahů
 • sociální hnutí
 • politický terorismus
 • analýza diskurzu
 • problematika ideologie
Publikace a příspěvky na konferencích

Články a studie:

 • Tschechiens „neue Linke“: Strömungen, Menschen, Ideen, Osteuropa 5-6/2013, s. 341-353 (spoluautorka Kristina Andělová)
 • Léčba nemoci a splácení dluhu. KSČM a ÚSTR v diskurzu českého antikomunismu, Forum Historie 1/2013, s. 106-137, dostupné on-line: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/slacalek.pdf
 • Evolucí k New Age, Dingir 2/2013, s. 42-43, on-line: http://dingir.cz/clanky/213/evoluci_k_new_age.pdf
 • Imploze budoucnosti, in Pehe, Jiří (ed.): Krize, nebo konec kapitalismu, Praha: Prostor 2012, s. 93-110, dostupné on-line: http://www.noveslovo.sk/node/55479
 • Dvě dekády nových válek. Mary Kaldorová popisuje organizované násilí nového typu, Dějiny a současnost 5/2012, s. 30-32.
 • České freetekno – pohyblivé prostory autonomie? In Kolářová, Marta (ed.): Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice, Praha: Sociologické nakladatelství 2011, s. 83-122.
 • Jsme tu juž od Kaina! Resignifikace zločinu a její limity v českém anarchismu. In: Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha: Academia 2011, s. 94-105.
 • Světový stát proti republice? Dante, Machiavelli a Wendt, In: Bíba, Jan – Znoj, Milan (eds.): Machiavelli mezi demokracií a republikanismem, Praha: Filosofia, 2011, s. 327-355.
 • Boj o národ. Obrazy Mnichova ve sporech o českou zahraniční politiku, Mezinárodní vztahy 4/2010 (ročník 45), s. 50-71.
 • The Latin American Dimension of the Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Prague: Institute of International Relations 2010, s. 297-308.
 • Latinská Amerika v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal et al.: Česká zahraniční politika v roce 2009. Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, s. 273-285.
 • Od roztržky ke sporu (spoluautoři Pavel Barša a Tereza Stöckelová). In: Bělohradský, Václav a kol.: Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus 2010, s. 195-212.
 • Obnažování moci. Nástup neoliberálního vládnutí. In: Bělohradský, Václav a kol.: Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus 2010, s. 147-162.
 • Narcismus jako jazyk české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, s. 240-260.
 • Marxismus. Wallerstein, Cox, Rosenberg a amsterodamská škola. In: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, Praha: Slon 2009, s. 83-122.
 • Postmodernismus. Ashley, Walker, Der Derian a Campbell. In: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, Praha: Slon 2009, s. 145-176.
 • Pokus o národní obrození, Mezinárodní vztahy 4/2009 (ročník 44), s. 138-147 (rubrika Diskuse).
 • Karel Kramář jako objekt výsměchu české pokrokové inteligence. In: Karel Kramář (1860–1937): Život a dílo. K vydání připravili Jan Bílek a Luboš Velek. Moderní dějiny. Suplementum 2. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v nakladatelství Historický ústav, 2009, s. 586–594.
 • Ženy v českém anarchismu na konci 19. a začátku 20. století. In: Znoj, Milan, Slačálek, Ondřej a Machát, Zbyněk (eds): Nezapomenuté historie, Brno: Doplněk 2007; s. 186-201.
 • Utopistika, meta-utopie a utopická polyfonie: o významu poznání a smyslu utopie pro radikálně emancipační politické myšlení, Politologický časopis 2/2006 (ročník XIII), s. 249-257.
 • ¡A las barricadas! Španělský anarchismus 1845-1939: Činnost a sebereflexe antisystémového hnutí v měnících se podmínkách, Politologická revue 1/2006 (ročník XII), s. 29-53.

Monografie:

 • Anarchismus. Svoboda proti moci, Praha: Vyšehrad 2006 (spoluautor Václav Tomek).
 • Průvodce anarchismem. Myšlenky – proudy – osobnosti, Praha: Manibus Propriis, 2006 (spoluautor Václav Tomek).

Vystoupení na konferencích:

 • Liberalismus, demokracie, soudobé dějiny, 7. 12. 2012, Praha (pořadatel Ústav politologie FF UK), příspěvek: Myslet vyloučení, myslet antikomunismus
 • Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách, 10. – 11. 10. 2012, Ústí nad Labem (pořadatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), příspěvek: Ja tanceval hardbass – krajní pravice objevuje taneční hudbu (spoluautorka Alena Kajanová)
 • Teória Pierra Bourdieua v sociologickom výskume, 10. – 11. 11. 2011, Bratislava (pořadatel Sociologický ústav SAV), příspěvek: Subkulturní kapitál a subkulturní komunita
 • 5th Interpretative Policy Analysis Conference, 23. – 25. 6. 2010, Grenoble, příspěvek: Anticommunism as a Discourse of Legitimization and Delegitimization.
 • Zločin a trest v české kultuře 19. století, 25. – 27. 2. 2010, Plzeň (pořadatel Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav českých dějin FF UK ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a Archivem města Plzně), příspěvek: Anarchismus proti trestu – od romantizace zločinu k přecenění morálky.
 • IV. Kongres českých politologů, 9.-10. 9. 2009, Plzeň (pořadatel Česká společnost pro politické vědy), příspěvek: Od distance k pokusu o vyloučení: Současný český antikomunismus.
 • Philosophy and Social Science, 13. – 17. 5. 2009, Praha (pořadatel Centrum globálních studií), příspěvek: Alternative global arenas. Zapatista’s Encuentro Intergaláctico and the World Social Forum 2009 (spoluautorka Marta Kolářová).
 • Interkulturalita a teorie dějin, 3. 3. 2009, Praha (pořadatel Centrum globálních studií), příspěvek: Anarchistický primitivismus: odmítnutí dějin, nebo jejich kritická teorie?
 • Konference Filosofie a sociální vědy. Kulturní aspekty globalizace: interkulturní a transkulturní dialog, 18. – 20. 11. 2008 (pořadatelé Centrum globálních studií, Oddělení morální a politické filozofie AV ČR a Katedra politologie a filosofie FF Univerzity J. A. Purkyně), příspěvek: Czechtek 2005 – Interakce hodnotové hegemonie, levice a subkultury.
 • Konference Muži října 1918, 23. – 24. 10. 2008, Praha, pořadatelé: Masarykův ústav AV ČR, Ústav českých dějin FF UK a další, příspěvek: Vrbenský, Kácha, Sauer – tři anarchističtí předáci a tři anarchistické přístupy tváří v tvář vzniku republiky.
 • Konference Konflikt v politice: variace na schmittovské téma, 11. 6. 2008, Praha, pořadatel Centrum globálních studií, příspěvek: Vyloučení jako předpoklad státu.
 • Mezinárodní vědecká konference Karel Kramář (1860-1937), 31. 10. – 2. 11. 2007, Praha, pořadatelé: Masarykův ústav AV ČR, Ústav českých dějin FF UK a další, příspěvek: Karel Kramář jako objekt výsměchu české pokrokové inteligence.
 • Konference Machiavelli a demokracie, 22. 6. 2007, pořadatel Centrum globálních studií, příspěvek: Nástup třídního času.
 • European Consortium for Political Research Joint Session of Workshops, 7. – 12. 5. 2007, Helsinki, příspěvek: The Alter-globalization Movement and Democracy in the Czech Republic (spoluautor Ondřej Císař).

Překlady:

 • Braun, Mats: Konstruktivismus. Kratochwil a Wendt, in: Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, Praha: Slon 2010, s. 123-144.
 • Elders, Fons – Chomsky, Noam – Foucault, Michel: Člověk, moc a spravedlnost, Praha: Intu 2005.

 


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018