Vybrané publikace

V této sekci je obsažen výběr klíčových publikací badatelů Ústavu politologie. Kompletní bibliografie je možné dohledat na profilech jednotlivých členů katedry (zde). 

  1. Politická filozofie a teorie
  2. Teorie mezinárodních vztahů
  3. Česká politická historie
  4. Komparativní politologie
  5. Překlady odborné literatury

1. Politická filozofie a teorie

                                                                                     

 

Joseph D. Lewandowski, Milan Znoj (eds.), Trust and Transitions. Social Capital in a Changing World, Cambridge 2008, 325 s.

This book presents an illuminating set of contemporary perspectives on the complex role of trust in times of transition from the communist rule to the democracy. It is written by the collective of American and Central European political scientists, sociologists, and philosophers. Employing a range of empirical and theoretical approaches, contributors to this volume examine the nature and function of trust from within the framework of social capital theory.

Pavel Barša, Paměť a genocida: Úvahy o politice holocaustu, Praha 2011, 284 s.

Ústředním tématem knihy je vztah sociální reality k sociální paměti. Na příkladě paměti holocaustu mapuje proměny nazírání na genocidu Židů v Evropě, Izraeli i Americe.

Václav Tomek, Ondřej Slačálek, Anarchismus: Svoboda proti moci, Praha 2006, 672 s.

Kniha poprvé v české odborné literatuře podává souhrnný obraz vývoje anarchismu od jeho zrodu v 1. polovině XIX. století až do současnosti. Při výkladu dějin anarchismu se soustřeďuje na jeho „klasiky“ – P. J. Proudhona, N. Bakunina a P. A. Kropotkina. Autoři zároveň zkoumají proměny politického hnutí anarchismu v bouřlivých 60. letech XX. století.

Milan Znoj, Jan Bíba a kol., Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, Praha 2011, 456 s.

Kniha je inspirována současnou polemikou o povaze moderní liberální demokracie, která je v angloamerickém prostředí již delší dobu vedena pod hlavičkou republikanismu. Machiavelli, republikanismus a demokracie v této diskusi představují ideovou výzvu liberalismu. Kniha tuto polemiku přibližuje ve třech krocích, nejprve pojednává o machiavelovskému republikanismu, poté o obraně lidu, kterou z něho lze vyčíst, a nakonec o republikanismu v mezinárodních vztazích.

2. Teorie mezinárodních vztahů

                        

Pavel Barša, Ondřej Císař, Anarchie a řád ve světové politice: Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů, Praha 2006, 560 s.

Kniha předkládá významná témata z teorie mezinárodních vztahů. Vedle neopominutelných otázek vyplývajících z klasických přístupů (realismu, liberalismu, konstruktivismu) se věnují současné problematice - evropské integraci, globalizaci, hegemonii a multilateralismu.

Pavel Barša a kol., Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů, Praha 2009, 252s.

V první části knihy autoři probírají pět hlavních výzkumných tradic teorie mezinárodních vztahů - realismus, liberalismus, marxismus, konstruktivismus a postmodernismus - s ohledem na klíčová metodologická dilemata společenských věd - vysvětlení vs. rozumění, aktér vs. struktura, historismus vs. objektivismus, pragmatismus vs. scientismus a nezávislost vs. spolehlivost. Výklad i úvodní formulace dilemat sledují nejen volby jednotlivých myšlenkových proudů, ale také možnosti, jak zdánlivé protiklady překonávat a kombinovat. Druhá část knihy představuje reflexi diskutovaných dilemat z hlediska filozofie vědy.

Pavel Barša, Síla a rozum, Praha 2007, 436 s.

Kniha si klade dva úkoly. Prvním je představit protiklad mezi realismem a idealismem tak, jak se artikuloval v moderním politickém myšlení. Druhým úkolem je zasadit tento protiklad do takového rámce, v němž se symbolické referenční body obou pozic – síla a rozum – již nebudou jevit jako alternativní principy politického jednání, nýbrž jako jeho dva vzájemně spjaté momenty.

3. Česká politická historie

                                   

Vratislav Doubek, Martin Polášek a kol., Parlament v čase změny: Případové studie z dějin českého a československého parlamentarismu, Praha, 2011. 174 s.

Kniha představuje v šesti samostatných kapitolách vývoj parlamentních institucí na území českých zemí ve 20. století. Dynamika historických procesů, které česká společnost prodělávala v minulém století, se nezbytně odrážela rovněž v pojímání a roli parlamentních orgánů. Historici a politologové se v jednotlivých příspěvcích knihy proto soustředili zejména na nestandardní a problémové aspekty vývoje české a československé zastupitelské demokracie ve fázích, kdy se ocitala pod tlakem politických událostí.

Lucie Kostrbová, Kurt Ifkovits, Vratislav Doubek, Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne, Praha – Wien 2011, 502 s.

This publication presents the first synthetic treatment of contacts between the leading representatives of early Czech literary and political modernism at the turn of the 19th and 20th centuries and the prominent Viennese modernist review Die Zeit, founded in 1894 by writer and critic Hermann Bahr, journalist Heinrich Kanner and economist Isidor Singer.

  • Publikace byla oceněna na Akademickém sněmu AV ČR jako nejlepší kniha 3. vědní oblasti AV ČR.

Vratislav Doubek, Česká politika a Rusko 1848-1914, Praha 2004. 312 s.

Kniha se zabývá zrodem a rozvojem českých měšťanských politických elit v průběhu 19. století a jejich vymezováním se vůči rozvíjejícímu se slovanskému světu v čele s Ruskem. Chápání ruské otázky bylo klíčovým faktorem při formování moderní české politiky. Rusko-slovanská otázka získávala v kontextu prohlubované a dotvářené nacionální ideologické linie českého měšťanstva výlučné a svým způsobem dominantní postavení.

4. Komparativní politologie

Martin Polášek a kol., Mezi masovou a kartelovou stranou: Možnosti teorie při výkladu vývoje ČSSD a KSČM v letech 2000–2010, Praha 2012.

Práce se zabývá vývojem ČSSD a KSČM v prvním desetiletí 21. století (2000-2010), s větší pozorností věnovanou druhé polovině tohoto období. Autoři hledají odpovědi na dva základní okruhy otázek. Za prvé, jak se ČSSD a KSČM v uplynulém desetiletí proměnily, jak lze charakterizovat organizační změny uvnitř těchto stran a jak je můžeme podle charakteru změn klasifikovat. A za druhé, jak je možné sledovanou proměnu vysvětlit, jaké byly její obecnější i bezprostřední příčiny, jaký byl konkrétní průběh a načasování.

 5. Překlady odborné literatury

                                   

Fons Elders, Michel Foucault, Noam Chomsky, Člověk, moc a spravedlnost, Praha 2005, přeložil Ondřej Slačálek.

Ernesto Laclau, Emancipace a radikální demokracie, Praha 2013, přeložili Jan Bíba a Josef Fulka.

Ian Shapiro, Morální základy politiky, Praha 2003, přeložil Milan Znoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019