Informace ke studiu a k odevzdávání závěrečných prací

 1. Podmínky uznávání atestací na Úpol FF UK
 2. Informace o odevzdávání závěrečných prací a o podávání přihlášek k závěrečným zkouškám
 3. Informace o bakalářských a diplomních seminářích
 4. Informace o postupu při dopisování chybějících atestací v informačním systému

1. Podmínky uznávání atestací z jiných škol, fakult a ústavů FF UK na Úpol FF UK

(vyjma kurzů z programu Erasmus a kurzů, jež uznávají jiné katedry a pracoviště FF UK).

S ohledem na celofakultní přístup k uznávání atestací z jiných předmětů je nutné již na začátku vyjít z jednoho faktu: UZNÁNÍ PŔEDMĚTU NENÍ POVINNOSTÍ ÚSTAVU.

Nadále se uznávání předmětů bude řídit následujícími pravidly:

A) Zásadně nebudou uznávány předměty:

 1. které student zakončil s výsledkem „dobře“ či jeho funkčními ekvivalenty.
 2. které student navazujícího magisterského cyklu vykonal v cyklu bakalářském (ať již v průběhu studia na Úpol FF UK, na jiném ústavu FF UK, či jiné VŠ).
 3. které student absolvoval jako povinné ve studijním programu na jiném ústavu FF UK, jiné fakultě nebo VŠ.

B) Zcela výjimečně budou uznávány předměty:

 1. které mají nahradit předměty povinné.
 2. které mají nahradit předměty povinně volitelné
 3. které student vykonal při předchozím studiu na ÚPOL, pokud došlo ke změně vyučujícího či k proměně koncepce předmětu.

C) Uznávány budou:

 • volitelné předměty (nikoli tedy předměty povinně volitelné) absolvované na jiných fakultách UK či jiných VŠ, pokud ovšem nejde o atestace zmíněné v částech A 2 a A 3 a pokud u nich bude zřejmá souvislost s předmětem politologie.

D) Erasmus

1.Všechny předměty budou uznávány jako volitelné (za počet kreditů odpovídající kreditové úrovni FF UK).

2. Povinné kurzy budou uznávány jenom ve zcela výjimečných případech, jež se netýkají profilových předpmětů ÚPOL.

3. Totéž co v bodu 2 platí i o povinně volitelných předmětech.

2. Informace o odevzdávání závěrečných prací a o podávání přihlášek k závěrečným zkouškám

 • ·  Termín odevzdání práce ( v elektronické i tištěné podobě) je VŽDY shodný s fakultním termínem odevzdání závazné přihlášky k závěrečné zkoušce. To neznamená, že student nemůže skládat zkoušku a obhajovat práci v odlišných termínech. Pokud však předkládá práci, ať už současně s přihláškou ke státnici či v jiném termínu, musí tak učinit vždy nejpozději v termínu odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce. Tento termín je vždy stanoven v Harmonogramu akademického roku FF UK. Harmonogram je k dispozici na stránkách FF UK. Stránky FF UK jsou k dispozici zde: http://www.ff.cuni.cz/
 •  A teď ještě jednou/vícekrát: Práci vždy odevzdáváme v obou podobách (elektronicky a v tištěné podobě) nejpozději k datu, jež se v Harmonogramu akademického roku zve: Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce. To i v případě, kdy hodláme vykonat pouze obhajobu.
 • Tedy: Termín odevzdání je vždy stanoven v Harmonogramu akademického roku na stránkách FF UK. ÚPOL se tímto datem řídí. Z tohoto pravidla není výjimka, pročež není třeba se na jeho aplikaci nikoho ptát: vše je sděleno v Harmonogramu akademického roku pod položkou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce (BZK i SZZK).
 • Nyní k častým dotazům na datum odevzdání/nahrání bakalářské/diplomové práce:
 • Kdy práci odevzdat/nahrát? - Viz výše· 
 • Musím jít současně na státnice a k obhajobě? - Viz výše
 • Když něčemu nerozumím? - Viz výše· 
 • Koho mám kontaktovat v případě nejistoty? - Viz výše

 

 • Rozsah práce je udáván v normovaných stranách. Jedna normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer, nepočítaje řádek pro číslo stránky. Bakalářská práce musí mít minimální rozsah 40 normostran, práce diplomová 60 normostran. (Diplomová práce má tedy rozsah nejméně 108 000 znaků, bakalářská práce minimálně 72 000 znaků.) V obou případech se tím míní rozsah vlastního odborného textu, tj. textu bez úvodních formálních náležitostí (titulní strana, poděkování, prohlášení, anotace a klíčová slova, obsah a seznam zkratek)
 • Bakalářské/diplomové práce se odevzdávají ve dvou svázaných tištěných exemplářích (stačí kroužková vazba) a v elektronické verzi do is. Tištěné exempláře práce se odevzdávají na sekretariát v úředních hodinách (po dohodě mailem se sekertářkou ústavu lze i jinak). Oba výtisky práce student po obhajobě dostane zpět.
 • Práce jsou psány v českém jazyce. Práce v jiném jazyce je dovolena pouze se souhlasem vedoucího Ústavu politologie.
 • Vedoucí Ústavu politologie na základě návrhu vedoucího práce odpovídá za zajištění jejího oponenta a dále zajistí zpřístupnění bakalářské/diplomové práce včetně posudků (posudek vedoucího předložené práce a posudek oponenta) minimálně 4 pracovních dnů před termínem obhajoby.
 • V případě, že vedoucím bakalářské/diplomové práce není zaměstnanec Úpol FF UK, je nutné, aby tento vedoucí byl schválen ředitelem Úpol FF UK.

3. Informace o bakalářských a diplomních seminářích

 • Studenti Úpol mají povinnost navštěvovat semináře, jež vypisují vyučující-vedoucí prací. Studenti, kteří práci ještě zadanou nemají, by měli v konzultačních hodinách v průběhu letního semestru (či raději dříve) kontaktovat konkrétního pedagoga - na základě jím nabízených témat – a zadání s ním dohodnout.
 • Úpol nedoporučuje odkládat tuto konzultaci na poslední dny před termínem odevzdání těchto zadání, a to především v zájmu studentů samotných.
 • Studenti, kteří již mají práci zadanou, se musí seminářů účastnit povinně, dle dispozic a požadavků jednotlivých vedoucích.
 • Studenti mohou kontaktovat i ty pedagogy, kteří na níže uvedeném seznamu nejsou a konzultovat s nimi své představy, vždy však dle témat, jimž se daní pracovníci věnují.
 • Vedoucí práce určuje do jakého tematického okruhu je tato řazena. Student pak z tohoto okruhu bude skládat část státní zkoušky. Druhou část si může vybrat dle své preference (viz Závěrečné zkoušky).

 

Stávající bakalářské a diplomní semináře

Vedoucí, obor a tématické okruhy:

Pavel Barša (Teorie mezinárodních vztahů - pouze magisterské práce)


Jan Bíba (Politická teorie)

 • Teorie demokracie 
 • Populismus
 • Post-marxismus
 • Dějiny politické teorie

Vratislav Doubek (Česká politika)

 • Témata ze starších i novějších českých dějin
 • České politické myšlení

Martin Polášek (Česká politika/ Politické teorie/ Komparativní politická věda/ Teorie
mezinárodních vztahů)

 • Sociálně demokratické strany (všechny aspekty, minulost i současnost, v českých zemích i v Evropě)
 • Teorie welfare state (s důrazem na konstruktivistické / interpretativní přístupy a propojení sociálních věd s politikou, z konkrétních témat zejména tzv. retrenchment, nikoli sociální politika v úzkém slova smyslu)
 • Teorie a metodologie sociálních věd (s důrazem na sociologizující a konstruktivistické / interpretativní přístupy a na propojování vědy s politikou)
 • Evropská unie (pouze teoretické otázky, otázky obecnější povahy a otázky prvního pilíře, nikoli historie evropské integrace a otázky druhého a třetího pilíře)

Ondřej Slačálek (Teorie mezinárodních vztahů/ Politická teorie)

 • Teorie mezinárodních vztahů
 • Politické násilí a terorismus
 • Ideologie a identity
 • Sociální hnutí
 • Politický radikalismus

Milan Znoj (Politická teorie)

 • Dějiny politické filozofie
 • Historie idejí

4. Informace o postupu při dopisování chybějících atestací v informačním systému

 • Vyučující mají povinnost v rozumné časové lhůtě (nejpozději však do sedmi dnů) zapsat veškeré atestace do informačního systému. Pokud se tak nestane, dotčený student požádá vyučujícího v průběhu jeho konzultačních hodin (tedy nikoli emailem) o zapsání atestace.
 • Studenti by si měli také uvědomit, že skutečnost, že jejich atestace není v isu zapsána, nemusí být způsobena toliko opomenutím vyučujícího, ale často i tím, že vyučující neví, pod jakým APO si student kurz zapsal, v jakém školním roce si jej zapsal, a někdy i tím, že student si zapíše takové APO, které ani zapsání atestace neumožňuje. (Např. student má získat zápočet, ale APO, které si student zapsal, umožňuje udělit pouze zkoušku atd.) Vyučující proto potřebuje k zapsání znát minimálně APO kurzu a školní rok, v jakém byl kurz zapsán, a u vícesemestrálních kurzů zda se jedná o letní nebo zimní semestr.
 • Pokud dojde k vymazání již zapsaných atestací na studijním oddělení, mají studenti povinnost se pro jejich opětovné zapsání nejdříve obrátit v konzultačních hodinách (tedy nikoli emailem) na pedagoga, který atestaci udělil.
 • V případě, že pedagog nemůže ze závažných důvodů zapsat atestaci sám, atestace bude do isu dopsána sekretářkou ústavu. Obecně však platí, že studenti mají povinnost obrátit se nejdříve na pedagoga, který atestaci udělil, a ten má povinnost atestaci dopsat. Smyslem tohoto opatření je zabránit možnosti podvodů, zneužívání a neoprávněného zapisování atestací, což je ostatně jeden z hlavních důvodů existence isu. Sekretářka (v případě její dlouhodobé nepřítomnosti lokální správce) proto bude dopisovat atestace pouze na základě předložení indexu (či jiného dokladu) s atestací (tedy nikoli pouze na základě emailu studenta).

 


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019